Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru

Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru, prepravovaného na základe nákladného listu CMR, stanovená Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Zodpovednosť dopravcu vyplýva z jeho základného záväzku, uskutočniť dohodnutú prepravu z miesta odoslania do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej, resp. primeranej lehote a vydať zásielku oprávnenému príjemcovi v neporušenom stave.

Samotnú zodpovednosť dopravcu Dohovor CMR definuje tak, že dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania. Zodpovednosť dopravcu je taktiež stanovená aj za prekročenie dodacej lehoty.


Začiatok plynutia zodpovednosti dopravcu
Pre stanovenie zodpovednosti cestného dopravcu je dôležité určiť začiatok plynutia zodpovednosti. Pokiaľ ide o škodu na zásielke, jej stratu alebo prekročenie dodacej lehoty, nie je možné jednoznačne vinu prisúdiť dopravcovi. V praxi sa ale vychádza z predpokladu, že pokiaľ dôjde na zásielke ku škode v čase, keď bola zásielka v starostlivosti dopravcu, je zodpovednosť stanovená dopravcovi, bez toho aby sa skúmalo jej zavinenie. Tejto zodpovednosti sa môže dopravca zbaviť jedine uplatnením vyviňujúcich dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v Dohovore CMR. Ide o dôvody, ktoré dopravca nemohol vopred predpokladať a ani škodu odvrátiť, napr. náhla živelná pohroma. Pre stanovenie začiatku zodpovednosti dopravcu nie je rozhodujúci okamih samotného začatia prepravy ani dátum uzavretia prepravnej zmluvy. Dôležité však je, aby zásielka bola prevzatá za účelom uskutočnenia prepravy, pretože pokiaľ dopravca prevezme zásielku za iným účelom, napr. účelom jej uskladnenia, nezodpovedá za zásielku počas tejto doby ako dopravca ale ako skladovateľ (v SR podľa Obchodného zákonníka).


Ukončenie plynutia zodpovednosti dopravcu
Plynutia zodpovednosti dopravcu sa nekončí prostým pristavením zásielky do miesta určenia. Plynutia zodpovednosti dopravcu končí dodaním zásielky, to znamená až časovým okamžikom, v ktorom je umožnené oprávnenému príjemcovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi získať faktickú dispozíciu nad zásielkou. Tu je potrebné upozorniť, že zodpovednosť dopravcu nekončí v prípade, ak zásielka bola vydaná neoprávnenej osobe. Až riadnym dodaním zásielky je ukončená preprava a splnená prepravná zmluva a až v tomto okamihu dopravcovi vzniká nárok na zaplatenie prepravného.


Zodpovednosť dopravcu za škodu
Ako už bolo uvedené, dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené:
• oprávneným príkazom prepravcu,
• z iného dôvodu ako nedbalosť dopravcu,
• vlastnou chybou zásielky,
• okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a odstrániť ich následky nie je v jeho moci.

Dopravca taktiež nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí prepravovaný tovar.

Na druhej strane sa dopravca nemôže zbaviť sa svojej zodpovednosti v prípade porúch na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo, alebo ich zástupcov alebo pracovníkov. Dopravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov uvedených v nákladnom liste a k tomuto listu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných. Pri strate alebo nesprávnom použití dokladov je však dopravca povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky.

Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností:
• použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dohodnuté a poznamenané v nákladnom liste,
• chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá vyžaduje riadne balenie alebo ak nie je balená vôbec je vystavená stratám alebo poškodeniu,
• manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom alebo príjemcom,
• prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, hlavne lomom, koróziou, vnútorným kazením, vysýchaním atď.,
• nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky, preprava živých zvierat.

Takže v prípadoch, keď strata, poškodenie alebo oneskorenie boli spôsobené nevhodným postupom alebo zanedbaním príkazcu, je dopravca pri súdnych sporoch zbavený zodpovednosti.


Vyviňujúce dôvody
Podľa Dohovoru CMR dopravca je zbavený svojej zodpovednosti za škodu taktiež v prípade, ak škoda na zásielke vznikla z dôvodov vyššej moci, to znamená z dôvodov, ktoré dopravca nemohol predvídať a ani odvrátiť ich vplyv. V praxi sú však súdy vo vzťahu k dopravcom veľmi prísne pri stanovení vyviňujúcich dôvodov, na čo poukazujú nasledujúce praktické skúsenosti uvedené na základe rozsudkov súdov.


Krádež zásielky
Obecne sa považuje krádež zásielky za odvrátiteľnú udalosť, za ktorú dopravca zodpovedá. Tento prístup je predovšetkým aplikovaný súdmi v prípadoch odstavenia vozidiel v miestach, ktoré sú svojou rizikovosťou obecne známe, alebo na ktoré bol dopravca svojim príkazcom upozornený. Dopravca sa  podľa rozsudkov súdov nezbavil svojej zodpovednosti v nasledujúcich prípadoch:
• krádež zásielky z nestráženého, odstaveného vozidla v centre mesta, napriek tomu, že vozidlo bolo zabezpečené proti krádeži,
• krádež nestráženého vozidla z parkovacej plochy čerpacej stanice,
• krádež zásielky z uzamknutého, avšak nestráženého vozidla na verejnom parkovisku vo Francúzsku,
• krádež zásielky v Miláne z vozidla, ktoré bolo bez dohľadu iba 5 minút,
• krádež prívesu v nočnej dobe z nestráženého parkovisku v severnom Taliansku, aj keď vodiči prenocovali vo vozidle,
• krádež zásielky na severotalianskom parkovisku, kde vodič čakal 24 hodín z dôvodu zákazu jazdy cestných súprav,
• krádež zásielky z nestráženého vozidla, ktoré bolo iba 1 hodinu odstavené vedľa colného skladu v severnom Taliansku,
• krádež vozidla z verejného parkoviska vo Francúzsku, ktoré bolo uzamknuté avšak inak nezabezpečené a bez dozoru odstavené z dôvodu faxového vybavenia pokynov vodičovi,
• krádež prívesu v colnej zóne talianskej hraničnej stanice v čase, keď bolo vozidlo približne na 2 hodiny odstavené bez dozoru,
• krádež zásielky z vozidla odstaveného vo vedľajšej ulici v Miláne v čase, keď obidvaja vodiči opustili vozidlo na približne 15 minút, aby zabezpečili potraviny,
• krádež zásielky na nestráženom, ale veľmi prevádzkovo vyťaženom parkovisku v priebehu povinného odpočinku vodiča,
• krádež cigariet z uzavretého vozidla na colnom parkovisku.

Toto sú prípady, v ktorých je zodpovednosť dopravcu neodvrátiteľná a dopravca musí počítať s tým, že voči nemu bude uplatnený nárok na náhradu škody v rozsahu náhradovej povinnosti podľa Dohovoru CMR.

Na rozdiel od vyššie uvedených prípadov konštatoval súd v Paríži, že zodpovednosť dopravcu nie je daná a okolnosti prípadu neboli odvrátiteľné, keď došlo k lúpežnému prepadnutiu dopravcu za jazdy po diaľnici a dopravca nemal, vzhľadom k technickým parametrom svojho vozidla, možnosť uniknúť rýchlejšiemu vozidlu páchateľov lúpeže.


Lúpež
O lúpeži sa hovorí vtedy, pokiaľ došlo k násilnému odňatiu zásielky alebo k odňatiu zásielky pod hrozbou bezprostredného násilia. Takéto okolnosti by bolo možné považovať za neodvrátiteľné, avšak súdna prax sa stavia k takémuto vyvineniu dopravcu veľmi prísne. Pokiaľ nie sú k dispozícií vierohodné dôkazy o lúpeži, ale vyvinenie spočíva iba na výpovedi vodiča, nemá dopravca šancu sa touto cestou zbaviť svojej zodpovednosti. Súdna prax riešila aj prípady, keď vodič ohlásil lúpež vozidla a vykazoval osobné zranenie, avšak páchatelia lúpeže neboli chytení a iné dôkazy neboli k dispozícií. K prísnemu prístupu súdov napovedá aj množstvo prípadov, keď je vodič spolčený so zlodejmi zásielky.


Blokáda
Blokády, napr. na hraničných prechodoch a najmä tiež zápchy na komunikáciách sa považujú za odvrátiteľnú udalosť, za ktorú dopravca zodpovedá, pretože sa dôvodne očakáva od kvalifikovaného dopravcu, že sa pred začatím prepravy a pri jej priebehu informuje o prevádzkovom stave na predpokladanej trase. Informácie sú spravidla dostupné rádiovým vysielaním alebo sú dopredu zápchy a blokády avizované.


Požiar vozidla
Za neodvrátiteľné okolnosti sa považuje spravidla iba požiar vozidla, ku ktorému došlo za jeho jazdy, pokiaľ nebol vyvolaný technickou poruchou vozidla. Inak je požiar vozidla považovaný za udalosť odvrátiteľnú, za ktorú dopravca zodpovedá a škoda na zásielke je hradená z poistenia zodpovednosti dopravcu.


Poruchy vozidla
S ohľadom na výslovné ustanovenia Dohovoru CMR sú poruchy vozidla považované vždy za udalosť odvrátiteľnú, t. j. za udalosť, za ktorú dopravca zodpovedá. Pokiaľ v príčinnej súvislosti s technickou poruchou vozidla došlo ku škode na zásielke alebo k prekročeniu dodacej lehoty, je zodpovednosť dopravcu vždy stanovená.


Nehody vozidla
Za neodvrátiteľnú nehodu vozidla je považovaná iba taká nehoda, ktorá je vyvolaná vonkajšou príčinou, ktorá bola pre vodiča vozidla nepredpokladateľná a svojou povahou prekvapujúca, takže ju vodič nemohol odvrátiť alebo škodovým následkom zabrániť (napr. prasknutá pneumatika, prasknutá náprava). Tento princíp obdobne platí i pre dopravné nehody, kedy neodvrátiteľným môže byť iba stret s vozidlom, ktorého príčina môže byť pričítaná výlučne zavineniu vodičom druhého vozidla. Príkladom neodvrátiteľnej dopravnej nehody môže byť situácia, kedy bola zásielka poškodená v dôsledku dopravného stretu, pričom dopravná nehoda bola zavinená iným vozidlom, ktoré sa pri jazde v protismere dostalo na zamrznutej vozovke do šmyku a narazilo do predmetného vozidla idúceho vo svojom jazdnom pruhu primeranou rýchlosťou.


Poveternostné vplyvy, premočenie zásielky
Pokiaľ ide o poveternostné vplyvy platia obdobné princípy ako u blokád či dopravnej zápche, to znamená, že sa od kvalifikovaného dopravcu očakáva profesionálna predvídateľnosť a úsilie o získanie potrebných informácií o poveternostných pomeroch na trase pred zahájením prepravy a počas jej priebehu. Pokiaľ je zrejmé, že sa dopravca o nepriaznivých poveternostných vplyvoch mohol vopred dozvedieť a mohol tak podniknúť príslušné opatrenia, nebude jeho obrana úspešná a zo svojej zodpovednosti sa nevyviní. Škody z premočenej zásielky sa zásadne považujú za odvrátiteľné a dopravca za ne zodpovedá. Rovnako to platí o zhrdzavení zásielky (pokiaľ príčina zhrdzavenia nie je v nedostatočnom ochrannom nátere tovaru).

 

 

 


Autor článku: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

zodpovednosť.

od ktoreho bodu nakládky tovaru preberá vodič zodpovednosť za náklad?

Zaujímavý a

Zaujímavý a vyčerpávajúci článok o poistení zodpovednosti. Rád by som ešte doplnil dodatočné zdroje informácií:
- Sudnyznalec.com
- Poistenie.sk

b