Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru

Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru, prepravovaného na základe nákladného listu CMR, stanovená Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Zodpovednosť dopravcu vyplýva z jeho základného záväzku, uskutočniť dohodnutú prepravu z miesta odoslania do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej, resp. primeranej lehote a vydať zásielku oprávnenému príjemcovi v neporušenom stave.

Samotnú zodpovednosť dopravcu Dohovor CMR definuje tak, že dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania. Zodpovednosť dopravcu je taktiež stanovená aj za prekročenie dodacej lehoty.


Začiatok plynutia zodpovednosti dopravcu
Pre stanovenie zodpovednosti cestného dopravcu je dôležité určiť začiatok plynutia zodpovednosti. Pokiaľ ide o škodu na zásielke, jej stratu alebo prekročenie dodacej lehoty, nie je možné jednoznačne vinu prisúdiť dopravcovi. V praxi sa ale vychádza z predpokladu, že pokiaľ dôjde na zásielke ku škode v čase, keď bola zásielka v starostlivosti dopravcu, je zodpovednosť stanovená dopravcovi, bez toho aby sa skúmalo jej zavinenie. Tejto zodpovednosti sa môže dopravca zbaviť jedine uplatnením vyviňujúcich dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v Dohovore CMR. Ide o dôvody, ktoré dopravca nemohol vopred predpokladať a ani škodu odvrátiť, napr. náhla živelná pohroma. Pre stanovenie začiatku zodpovednosti dopravcu nie je rozhodujúci okamih samotného začatia prepravy ani dátum uzavretia prepravnej zmluvy. Dôležité však je, aby zásielka bola prevzatá za účelom uskutočnenia prepravy, pretože pokiaľ dopravca prevezme zásielku za iným účelom, napr. účelom jej uskladnenia, nezodpovedá za zásielku počas tejto doby ako dopravca ale ako skladovateľ (v SR podľa Obchodného zákonníka).


Ukončenie plynutia zodpovednosti dopravcu
Plynutia zodpovednosti dopravcu sa nekončí prostým pristavením zásielky do miesta určenia. Plynutia zodpovednosti dopravcu končí dodaním zásielky, to znamená až časovým okamžikom, v ktorom je umožnené oprávnenému príjemcovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi získať faktickú dispozíciu nad zásielkou. Tu je potrebné upozorniť, že zodpovednosť dopravcu nekončí v prípade, ak zásielka bola vydaná neoprávnenej osobe. Až riadnym dodaním zásielky je ukončená preprava a splnená prepravná zmluva a až v tomto okamihu dopravcovi vzniká nárok na zaplatenie prepravného.


Zodpovednosť dopravcu za škodu
Ako už bolo uvedené, dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené:
• oprávneným príkazom prepravcu,
• z iného dôvodu ako nedbalosť dopravcu,
• vlastnou chybou zásielky,
• okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a odstrániť ich následky nie je v jeho moci.

Dopravca taktiež nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí prepravovaný tovar.

Na druhej strane sa dopravca nemôže zbaviť sa svojej zodpovednosti v prípade porúch na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo, alebo ich zástupcov alebo pracovníkov. Dopravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov uvedených v nákladnom liste a k tomuto listu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných. Pri strate alebo nesprávnom použití dokladov je však dopravca povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky.

Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností:
• použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dohodnuté a poznamenané v nákladnom liste,
• chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá vyžaduje riadne balenie alebo ak nie je balená vôbec je vystavená stratám alebo poškodeniu,
• manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom alebo príjemcom,
• prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, hlavne lomom, koróziou, vnútorným kazením, vysýchaním atď.,
• nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky, preprava živých zvierat.

Takže v prípadoch, keď strata, poškodenie alebo oneskorenie boli spôsobené nevhodným postupom alebo zanedbaním príkazcu, je dopravca pri súdnych sporoch zbavený zodpovednosti.


Vyviňujúce dôvody
Podľa Dohovoru CMR dopravca je zbavený svojej zodpovednosti za škodu taktiež v prípade, ak škoda na zásielke vznikla z dôvodov vyššej moci, to znamená z dôvodov, ktoré dopravca nemohol predvídať a ani odvrátiť ich vplyv. V praxi sú však súdy vo vzťahu k dopravcom veľmi prísne pri stanovení vyviňujúcich dôvodov, na čo poukazujú nasledujúce praktické skúsenosti uvedené na základe rozsudkov súdov.


Krádež zásielky
Obecne sa považuje krádež zásielky za odvrátiteľnú udalosť, za ktorú dopravca zodpovedá. Tento prístup je predovšetkým aplikovaný súdmi v prípadoch odstavenia vozidiel v miestach, ktoré sú svojou rizikovosťou obecne známe, alebo na ktoré bol dopravca svojim príkazcom upozornený. Dopravca sa  podľa rozsudkov súdov nezbavil svojej zodpovednosti v nasledujúcich prípadoch:
• krádež zásielky z nestráženého, odstaveného vozidla v centre mesta, napriek tomu, že vozidlo bolo zabezpečené proti krádeži,
• krádež nestráženého vozidla z parkovacej plochy čerpacej stanice,
• krádež zásielky z uzamknutého, avšak nestráženého vozidla na verejnom parkovisku vo Francúzsku,
• krádež zásielky v Miláne z vozidla, ktoré bolo bez dohľadu iba 5 minút,
• krádež prívesu v nočnej dobe z nestráženého parkovisku v severnom Taliansku, aj keď vodiči prenocovali vo vozidle,
• krádež zásielky na severotalianskom parkovisku, kde vodič čakal 24 hodín z dôvodu zákazu jazdy cestných súprav,
• krádež zásielky z nestráženého vozidla, ktoré bolo iba 1 hodinu odstavené vedľa colného skladu v severnom Taliansku,
• krádež vozidla z verejného parkoviska vo Francúzsku, ktoré bolo uzamknuté avšak inak nezabezpečené a bez dozoru odstavené z dôvodu faxového vybavenia pokynov vodičovi,
• krádež prívesu v colnej zóne talianskej hraničnej stanice v čase, keď bolo vozidlo približne na 2 hodiny odstavené bez dozoru,
• krádež zásielky z vozidla odstaveného vo vedľajšej ulici v Miláne v čase, keď obidvaja vodiči opustili vozidlo na približne 15 minút, aby zabezpečili potraviny,
• krádež zásielky na nestráženom, ale veľmi prevádzkovo vyťaženom parkovisku v priebehu povinného odpočinku vodiča,
• krádež cigariet z uzavretého vozidla na colnom parkovisku.

Toto sú prípady, v ktorých je zodpovednosť dopravcu neodvrátiteľná a dopravca musí počítať s tým, že voči nemu bude uplatnený nárok na náhradu škody v rozsahu náhradovej povinnosti podľa Dohovoru CMR.

Na rozdiel od vyššie uvedených prípadov konštatoval súd v Paríži, že zodpovednosť dopravcu nie je daná a okolnosti prípadu neboli odvrátiteľné, keď došlo k lúpežnému prepadnutiu dopravcu za jazdy po diaľnici a dopravca nemal, vzhľadom k technickým parametrom svojho vozidla, možnosť uniknúť rýchlejšiemu vozidlu páchateľov lúpeže.


Lúpež
O lúpeži sa hovorí vtedy, pokiaľ došlo k násilnému odňatiu zásielky alebo k odňatiu zásielky pod hrozbou bezprostredného násilia. Takéto okolnosti by bolo možné považovať za neodvrátiteľné, avšak súdna prax sa stavia k takémuto vyvineniu dopravcu veľmi prísne. Pokiaľ nie sú k dispozícií vierohodné dôkazy o lúpeži, ale vyvinenie spočíva iba na výpovedi vodiča, nemá dopravca šancu sa touto cestou zbaviť svojej zodpovednosti. Súdna prax riešila aj prípady, keď vodič ohlásil lúpež vozidla a vykazoval osobné zranenie, avšak páchatelia lúpeže neboli chytení a iné dôkazy neboli k dispozícií. K prísnemu prístupu súdov napovedá aj množstvo prípadov, keď je vodič spolčený so zlodejmi zásielky.


Blokáda
Blokády, napr. na hraničných prechodoch a najmä tiež zápchy na komunikáciách sa považujú za odvrátiteľnú udalosť, za ktorú dopravca zodpovedá, pretože sa dôvodne očakáva od kvalifikovaného dopravcu, že sa pred začatím prepravy a pri jej priebehu informuje o prevádzkovom stave na predpokladanej trase. Informácie sú spravidla dostupné rádiovým vysielaním alebo sú dopredu zápchy a blokády avizované.


Požiar vozidla
Za neodvrátiteľné okolnosti sa považuje spravidla iba požiar vozidla, ku ktorému došlo za jeho jazdy, pokiaľ nebol vyvolaný technickou poruchou vozidla. Inak je požiar vozidla považovaný za udalosť odvrátiteľnú, za ktorú dopravca zodpovedá a škoda na zásielke je hradená z poistenia zodpovednosti dopravcu.


Poruchy vozidla
S ohľadom na výslovné ustanovenia Dohovoru CMR sú poruchy vozidla považované vždy za udalosť odvrátiteľnú, t. j. za udalosť, za ktorú dopravca zodpovedá. Pokiaľ v príčinnej súvislosti s technickou poruchou vozidla došlo ku škode na zásielke alebo k prekročeniu dodacej lehoty, je zodpovednosť dopravcu vždy stanovená.


Nehody vozidla
Za neodvrátiteľnú nehodu vozidla je považovaná iba taká nehoda, ktorá je vyvolaná vonkajšou príčinou, ktorá bola pre vodiča vozidla nepredpokladateľná a svojou povahou prekvapujúca, takže ju vodič nemohol odvrátiť alebo škodovým následkom zabrániť (napr. prasknutá pneumatika, prasknutá náprava). Tento princíp obdobne platí i pre dopravné nehody, kedy neodvrátiteľným môže byť iba stret s vozidlom, ktorého príčina môže byť pričítaná výlučne zavineniu vodičom druhého vozidla. Príkladom neodvrátiteľnej dopravnej nehody môže byť situácia, kedy bola zásielka poškodená v dôsledku dopravného stretu, pričom dopravná nehoda bola zavinená iným vozidlom, ktoré sa pri jazde v protismere dostalo na zamrznutej vozovke do šmyku a narazilo do predmetného vozidla idúceho vo svojom jazdnom pruhu primeranou rýchlosťou.


Poveternostné vplyvy, premočenie zásielky
Pokiaľ ide o poveternostné vplyvy platia obdobné princípy ako u blokád či dopravnej zápche, to znamená, že sa od kvalifikovaného dopravcu očakáva profesionálna predvídateľnosť a úsilie o získanie potrebných informácií o poveternostných pomeroch na trase pred zahájením prepravy a počas jej priebehu. Pokiaľ je zrejmé, že sa dopravca o nepriaznivých poveternostných vplyvoch mohol vopred dozvedieť a mohol tak podniknúť príslušné opatrenia, nebude jeho obrana úspešná a zo svojej zodpovednosti sa nevyviní. Škody z premočenej zásielky sa zásadne považujú za odvrátiteľné a dopravca za ne zodpovedá. Rovnako to platí o zhrdzavení zásielky (pokiaľ príčina zhrdzavenia nie je v nedostatočnom ochrannom nátere tovaru).

 

 

 


Autor článku: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

201810.9chenjinyan

201810.9chenjinyan
vans shoes
nike huarache
lebron 14
nike revolution
polo ralph lauren
fila shoes
nike air max
ugg boots
yoga pants
polo shirts
russell wilson jersey
fitflops
jimmy choo outlet
michael kors outlet
nike factory
red bottom shoes
victoria's secret
off-white
belstaff outlet
nike air max 2018
persol sunglasses
nike air max
coach outlet
nike free
the north face
ray ban sunglasses
mcm outlet
ugg sale
stussy clothing
curry jersey
hollister
canada goose outlet
vetements clothing
versace clothing
longchamp
malone souliers
kate spade outlet
true religion outlet
nike lunarglide
moncler outlet
ralph lauren
canada goose coats
mcm backpack
air jordan
ralph lauren
ray bans
north face jackets
nike free run
giuseppe zanotti
jordans
tory burch shoes
ugg boots
ralph lauren outlet
nike flight bonafide
nhl jerseys
nike trainers
ysl handbags
moncler outlet
converse
tommy hilfiger
louboutin
jordans
replica watches
coach handbags
michael kors
nike kyrie 2
vibram fivefingers
new balance
birkenstock sandals
nike air max plus
coach bags
ray ban sunglasses
hermes bags
fitflops sale
miu miu handbags
tiffany rings
michael kors outlet
adidas shoes
kate spade outlet
converse shoes
pandora jewelry
ugg clearance
tiffany jewelry
fussball trikots
swarovski
skechers sandals
adidas outlet
ugg australia
soccer jerseys
nike outlet store
basketball shoes
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
nike shox
converse shoes
nike epic react
snapback hats
uggs official site
lebron soldier 9
north face outlet

20189.11chenjinyan

chenlina

chenlina20180619
kyrie 4
soccer jerseys
pandora jewelry
carrera sunglasses
nike shoes
adidas crazy
philipp plein outlet
versace bags
soccer jerseys
lululemon
ghd hair straighteners
sophia webster shoes
jordan 3
fossil handbags
kobe 12
air more uptempo
jordan 32
replica watches
saucony shoes
swarovski rings
dak prescott jerseys
beats pills
kd 10 elite
steph curry jerseys
soldier 11
converse
champion clothing
kevin durant shoes
tiffany jewelry
lebron 13
chanel handbags
x-large clothing
chanel outlet
curry 3
jordan 8
air zoom pegasus
ralph lauren
tiffany and co
kd 8
insanity workout
nike outlet online
maglia calcio
antonio brown jerseys
jordan 9
under armour shoes
levi's jeans
tiffany co
ferragamo handbags
omega watches
curry 4
tiffany rings
clarisonic
chanel outlet
skechers sandals
jordan 4
vans
chopard jewelry
adidas soccer
kobe 11
prada sunglasses
spalding basketball
g-star jeans
carson wentz jerseys
gentle monster sunglasses
nike flight bonafide
calvin klein jeans
woolrich jackets
jordan 10
armani sunglasses
jordan for kids
marcelo burlon
philipp plein outlet
hollister outlet
lacoste jeans
diesel jeans
ferragamo sunglasses
dsquared2 jeans
isabel marant shoes
tory burch sandals
jordan 13
abercrombie
kevin durant jerseys
victoria's secret
armani jeans
linda farrow sunglasses
russell westbrook jersey
james harden jerseys
lebron james jerseys
kd 10
barbour jackets
armani handbags
snapback hats
giannis antetokounmpo jerseys
supreme clothing
jimmy choo
tom ford sunglasses
curry 5
miu miu sunglasses
kristaps porzingis jerseys
bottega veneta sunglasses
ray ban wayfarers
bally shoes
camisetas de futbol
keen sandals
jordan 14
russell wilson jerseys
harry winston jewelry
teva sandals
nike outlet
10 deep clothing
insanity
freshjive clothing
basket nike
nike dunks sb
burberry clothing
ysl handbags
kd 9
balmain jeans
alexander mcqueen
bulgari jewelry
chi flat iron
versace sunglasses
basketball jerseys
dolce and gabbana
pelikan pens
tiffany jewelry
football shirts
dsquared2 outlet
ferragamo shoes
maillot de foot pas cher
bvlgari sunglasses
gucci handbags
nike air max
mac cosmetics
lululemon sale
bose headphones
paul george shoes
versace clothing
maui jim sunglasses
hermes uk
dolce and gabbana sunglasses
ray ban
bape clothing
tory burch shoes
yves saint laurent sunglasses
nobis jackets
alife clothing
chloe handbags
police sunglasses
babyliss pro nano titanium
givenchy bags
yoga pants
trikots günstig
reebok classic shoes
russell westbrook shoes
nike store
persol sunglasses
karen millen
aaron rodgers jerseys
basketball shoes
hermes jewelry
lebron ambassador 10
givenchy jewelry
furla handbags
nike hyperdunks
soccer jerseys
jbl speakers
mulberry handbags
a bathing ape
jordan 7
lebron 15
dior handbags
ralph lauren jeans
lee jeans
nike canada
kobe 10
designer sunglasses
chloe sunglasses
camisetas de futbol
kyrie irving jerseys
jordan 6
dior sunglasses
monster headphones
lebron 14
the hundreds clothing
abercrombie
prada sunglasses
nike kyrie 2
oakley sunglasses
air foamposite
maillot de foot
manolo blahnik
nine west
jimmy choo sunglasses
puma outlet
supra shoes
dyson hair dryer
ray ban
lebron soldier 9
calvin klein outlet
fussball trikots
michael kors canada
vetements clothing
jordan 2
moose knuckles jackets
mac makeup
ghd hair straighteners
ferragamo belts
huf clothing
new balance
nicholas kirkwood
mikimoto jewelry
nike air trainers
cartier sunglasses
guess handbags
gucci outlet
omega watches
fendi sunglasses
arc'teryx jacket
onitsuka tiger shoes
basket store
chrome hearts jewelry
ysl makeup
tommy hilfiger polo shirts
marc jacobs bags
jordan 31
curry 2
burberry sunglasses
jerseys from china
pasotti ombrelli
parajumpers jackets
tom brady jerseys
golden goose shoes
visconti pens
maglie calcio
jordan clothing
lebron soldier 10
ferragamo belt
nike air max
chenlina20180619

zodpovednosť.

od ktoreho bodu nakládky tovaru preberá vodič zodpovednosť za náklad?

Zaujímavý a

Zaujímavý a vyčerpávajúci článok o poistení zodpovednosti. Rád by som ešte doplnil dodatočné zdroje informácií:
- Sudnyznalec.com
- Poistenie.sk

b