Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Vodičský preukaz

Psychologický test
Lekárska prehliadka

ImageVodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo. Vodič je povinný mať ho pri sebe počas jazdy. Môžete ho získať na okresnom dopravnom inšpektoráte, pokiaľ ste dosiahli požadovaný vek, splnil zákonom stanovené podmienky, predovšetkým absolvoval prípravu v autoškole, preukázal na skúške schopnosť viesť motorové vozidlo a ste na to zdravotne a psychicky spôsobilý. Vodičské preukazy sa členia podľa skupín a podskupín, v závislosti od toho na riadenie akých vozidiel máte oprávnenie.

UDELENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU
Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia:
- dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia (pozri špecifikácia skupín a podskupín),
- má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku
- je zdravotne a psychicky spôsobilý,
- podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole
- získal odbornú spôsobilosť
- nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
- nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
- nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
- nemá zadržaný vodičský preukaz,
- nemá odobraté vodičské oprávnenie,
- nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
- nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
- nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom


Zdravotná a psychická spôsobilosť je samostatne vysvetlená na v časti psychologický test a lekárska prehliadka.

Odborná spôsobilosť sa zisťuje skúškou ktorá sa skladá z:
- predpisov o cestnej premávke,
- náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E,
- vedenia motorových vozidiel.

Túto skúšku zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, v ktorej sa podrobil príprave na vedenie motorového vozidla. Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť, dosiahnutý vek, bydlisko, zdravotnú a psychickú spôsobilosť a to, že sa podrobil príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole. Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky.

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny a podskupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené, orgán Policajného zboru obmedzí držiteľovi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti.

ODOBRATIE A VRÁTENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU
Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto:
- nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
- nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti,
- nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti,
- v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len po preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, po preskúšaní odbornej spôsobilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia.
Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.

NEPLATNOSŤ VODIČSKÉHO PREUKAZU
Vodičský preukaz je neplatný, ak:
- uplynula jeho platnosť,
- obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
- údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
- údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
- držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak:
- jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
- jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
- bol vydaný v rozpore so zákonom,
- sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
- vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.
Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, aj vtedy, ak vodič, ktorý je povinný mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, tento doklad pri sebe nemá!

Zdroj : Ústredný portál verejnej správy SR

 

Image

RSS čítačka vás upozorní na najnovšie články

 

Vybrali sme

 

Image

 

Jaggni to!

 

b