Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Povinné psychologické testy profesionálnych vodičov.

Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke musia vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenie. Týmto vyšetrením alebo testami sa posudzuje psychická spôsobilosť vodiča, ktorú posudzuje psychológ s certifikátom na dopravnú psychológiu.

 

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Vodiči, ktorí majú povinnosť absolvovať tieto testy, musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti, čiže absolvovaní testu. Tento doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nie starším ako dva roky. V prípade, že vodič nemá tento doklad, polícia môže považovať vodičský preukaz za neplatný. (prečítajte si aj informácie o zdravotnej prehliadke)

V platnosti je novela zákona, ktorá hovorí o tom, že vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a podľa nového zákona 8/2009 sú povinní sa mu podrobiť, sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu prvý krát do 31. mája 2010. Jedná sa o vodičov nákladných vozidiel, vozidiel taxi, vozidiel s právom prednostnej jazdy a vozidiel poštových služieb.

 

KTO MÁ POVINNOSŤ ABSOLVOVAŤ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE?
Píše sa o tom v paragrafe 88 o psychickej spôsobilosti zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Pre lepšiu orientáciu som vytvoril tri skupiny.

A. žiadatelia o vodičský preukaz,
B. vodiči z povolania a
C. ostatní vodiči.

A. Psychologickému vyšetreniu sú povinný podrobiť sa žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E.

B. V prípade vodičov z povolania je povinnosť podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky. Konkrétne vodiči, ktorí vedú :
1. motorové vozidlo skupiny C,
2. motorové vozidlo skupiny C + E,
3. motorové vozidlo skupiny D,
4. motorové vozidlo skupiny D + E,
5. motorové vozidlo podskupiny C1,
6. motorové vozidlo podskupiny C1 + E,
7. motorové vozidlo podskupiny D1,
8. motorové vozidlo podskupiny D1 + E,
9. motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy,
10. motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo,
11. motorové vozidlo využívané na taxislužbu,
12. motorové vozidlo využívané na poskytovanie poštových služieb.

C. Vodiči, ktorí nie sú uvedený v skupine A a B nemajú povinnosť absolvovať psychologické vyšetrenie. (Ak im taká povinnosť nevyplýva podľa iných paragrafov zákona.)

Ak vlastníte vodičský preukaz na uvedené skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E, ale v súčasnosti jazdíte iba s vozidlom napr. skupiny B (okrem bodu 9, 10, 11, 12) a teda vodičský preukaz pre uvedené skupiny nepoužívate, nemáte povinnosť mať pri sebe doklad o absolvovaní psychologických testov – psychologického vyšetrenia (poznámka autora – nie je uvedené v zákone).

 

KDE SA DÁ ABSOLVOVAŤ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE?
Zoznam psychológov, ktorí sú oprávnený vyšetrovať vodičov nájdete na stránkach Slovenskej komory psychológov. Vodičov smie vyšetriť iba psychológ, ktorý má certifikát na dopravnú psychológiu. V prechodných ustanovenia zákona 8/2009 je však uvedené, že psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie (konkrétne odsek 9).

V prípade, ak neviete kde je najbližšia ambulancia „dopravného psychológa“, odporúčam navštíviť vášho praktického lekára, ktorý vás odporučí na psychológa zaoberajúceho sa klinickou psychológiou.

Podľa informácií na stránkach komory psychológov je minimálna cena individuálneho vyšetrenia vodiča 60,- € a vodiča ADR a VRZ 80,- €. Za opätovné vyšetrenie v prípade odobratia vodičského oprávnenia je minimálna cena 100,-€.

 

DOKLAD O ABSOLVOVANÍ PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA
Čo musí obsahovať doklad o psychickej spôsobilosti je uvedené v odseku 2 paragrafu 31 zákona 8/2009 o cestnej premávke. Je to:
a) meno, priezvisko a adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d) skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada,
e) závery psychologického vyšetrenia,
f) platnosť záveru o psychologickom vyšetrení,
g) iné údaje relevantné pre rozhodovanie o vodičskom oprávnení,
h) miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,
i) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa

>> Vzor dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča, ktorý sa podrobuje pravidelným psychologickým vyšetreniam.


>> Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

KRITÉRIA NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
Psychologické testy sa zameriavajú na inteligenciu, pamäť, pozornosť, reakčnú pohotovosť, pozornosť v stresovej situácii, agresivitu, ale aj ašpiračnú úroveň (ten, kto si napríklad trúfa príliš a myslí si, že je majster sveta).

Príloha č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. :
Psychologickým vyšetrením vodiča sa posudzuje úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla a teda:
1. Intelekt: všeobecné rozumové schopnosti pod úrovňou podpriemeru populácie.
2. Analfabetizmus.
3. Výkonové dispozície na úrovni podpriemeru populácie:
a) pozornosť v záťaži (koncentrácia, selektivita, distribúcia, rozsah),
b) psychomotorické tempo,
c) senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
d) rozhodovacie procesy,
e) pamäť,
f) ak ide o vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy alebo o vodiča vozidla prepravujúceho nebezpečné veci, skúma sa aj schopnosť periférneho vnímania pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania.
4. Štruktúra osobnosti nad úrovňou nadpriemeru populácie:
a) súťaživá orientácia, sebahodnotenie, nekritický sebaobraz,
b) problematicky ovládaná agresivita,
c) emocionálna labilita, impulzívnosť,
d) ovplyvniteľnosť,
e) nezrelosť.
5. Neurotická alebo psychotická symptomatológia.
6. Psychická odolnosť voči záťaži na úrovni podpriemeru populácie:
a) schopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika,
b) racionálna regulácia, sebaovládanie.
7. Motivácia a vôľové vlastnosti.
8. Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave, ako:
a) výstrednosti vo vodičskej praxi,
b) dopravné nehody a dopravné priestupky,
c) odobratý vodičský preukaz,
d) absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov,
e) vyšší počet úrazov,
f) opakovaná trestná činnosť,
g) výchovné, výučbové a partnerské problémy,
h) alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,
i) zdravotné chyby, poruchy a choroby.

 

POZOR NA FALOŠNÝCH PSYCHOLÓGOV
Na Slovensku pôsobí asi 400 falošných psychológov, ktorí vydávajú psychologické posudky. Slovenská komora psychológov upozorňuje, že takéto potvrdenia o spôsobilosti sú neplatné. Podľa zákona môže vodičom vydať doklad o psychickej spôsobilosti jedine psychológ s certifikátom na dopravnú psychológiu. Vodiči, ktorí majú doklad od falošného psychológa, musia počítať s tým, že to pri policajnej kontrole neobstojí. Vo vlastnom záujme si skontrolujte na stránkach Slovenskej komory psychológov, ktorý psychológovia sú oprávnený a majú certifikát na dopravnú psychológiu.

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA PSYCHOLOGICKÉ TESTY
Na psychologické testy sa nedá nijak zvlášť dopredu pripraviť. Psychologický test ovplyvniteľný prípravou stráca svoj zmysel. A tak asi jediná všeobecne platná rada znie: “Buďte odpočinutí, otvorený a hlavne sami sebou.”
Psychologické vyšetrenie nie je postavené na rafinovaných trikoch ani na rôznych „špinavých“ chytákoch a psychológ určite neobjaví vaše „tajomstvá“.
Výsledky psychologického vyšetrenia sú dôverné. Hoci psychológ o posudzovanom uchádzačovi podáva správu, je viazaný etickými pravidlami a so všetkými získanými informáciami musí zaobchádzať ako s dôvernými.

Základné rady a odporúčania sú:
- Nepodliehajte nervozite
- Strach a nervozita majú za následok stratu sústredenia a zmätkovanie.
- Správajte sa prirodzene a nefalšujte
- Testovanie má v sebe prvky hry, takže sa s ním najľahšie vyrovnáme, keď k nemu budeme ako k hre pristupovať.
- Pozorne sledujte inštrukcie a zadania

Zdroj: jaspi.justice.gov.sk, komorapsychologov.sk a stránky psychológov

 

b