Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Dohoda a nákladny list CMR.

 

Hľadáte tlačivo nákladný CMR list? >>>

 

CMR je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Vzťahuje sa na každú zmluvu pri cestnej preprave zásielok za úhradu realizovanú v rámci medzinárodnej kamiónovej dopravy, ak miesto prevzatia zásielky a miesto dodania zásielky je v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohody CMR.


Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. V prípade ak nákladný list chýba, alebo sa stratí, prípadne má nedostatky, platia naďalej všetky ustanovenia konkrétnej prepravnej zmluvy. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.


Nákladný list CMR sa vystavuje v troch kópiách. Prvá – červená (vrchná) časť je pre odosielateľa, druhá – modrá časť je určená pre príjemcu a tretiu – zelenú časť si nechá dopravca. Prípadné ďalšie kópie (čierne) sú určené colným orgánom, zasielateľom a pod.


Nákladný list musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- miesto a dátum vystavenia
- meno a adresu odosielateľa
- meno a adresu dopravcu
- miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto doručenia
- meno a adresu príjemcu
- názov tovaru a druh obalu
- počet kusov a označenie
- hmotnosť zásielky
- náklady spojené s prepravou
- colné údaje
- údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam dohovoru CMR


Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca (vodič) preskúma správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach a stav zásielky a jej obalu.
Odosielateľ má právo žiadať od dopravcu preskúšanie hrubej váhy zásielky, alebo jej množstva. Tiež môže žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky.


Členmi dohody sú :
všetky štáty Európskej únie, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Irán, Srbsko a Čierna Hora, Kazachstan, Macedónia, Maroko, Moldavsko, Rusko, Slovensko, Tadžikistan, Tunisko, Turecko, Turkménsko, a Uzbekistan.


Ustanovenia CMR sú všeobecne záväzné, medzinárodné uznávané a sú základom prepravné zmluvy.

 

 

b