Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Aktuálna správa

V tendroch NDS hroz predraenie o sto milinov, tvrd Ineko

Image Intitt pre ekonomick a socilne reformy Ineko predpoklad, e pri aktulnych dia?ni?nch tendroch hroz predraenie o vye sto milinov eur. Nrodn dia?ni?n spolo?nos?, a. s. (NDS) si pod?a intittu dala predloi? ponuky uchdza?ov na tri najv?ie stavby dia?nic D1 a D3 za ostatn roky v rozmedz dvoch td?ov.

"Obmedzila tm s?a a hroz, e dve zo stavieb vrazne preplat. O sumu, za ak by sa dalo opravi? naprklad p?sto kilometrov ciest I. triedy. NDS v s?asnosti vyhodnocuje cenov ponuky uchdza?ov o zkazky na tri ve?k dia?ni?n stavby," informoval v pondelok analytik Ineko Jn Koval?k. Vbec prvkrt sa pod?a neho stalo, e v?ina uchdza?ov si zaptala ceny nad rov?ou predpokladanej hodnoty zkazky na zklade ttnej expertzy.

sek dia?nice D1 Preov, zpad - Preov, juh (7,9 kilometra) chce spomedzi troch otvorench cenovch ponk najlacnejie postavi? zdruenie stavebnch spolo?nost Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia, a to za 356,35 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Predpokladan cena prc bola 369,51 mil. eur. Na vstavbu D1 Budimr - Bidovce (14,4 km) navrhla najniiu cenu spolo?nos? Skanska SK - 197,44 mil. eur, predpokladan hodnota bola 209,4 mil. eur.

V s?ai boli otvoren cenov ponuky piatich uchdza?ov. Spolo?nosti Strabag, Porr, Hochtief navrhli vybudova? sek D3 ?adca, Bukov - Svr?inovec (5,7 km) za najniiu sumu - 239,11 mil. eur. Odhadovan nklady predstavovali 199,12 mil. eur, v tomto prpade boli otvoren tri ponuky.

Pod?a analytika sa mohlo s?ai? len naoko

Najniia cena na stavbu D3 ?adca, Bukov - Svr?inovec dosahuje v prepo?te 42 mil. eur a na stavbu D1 Preov, zpad - Preov, juh vye 45 mil. eur na jeden kilometer dia?nice.

"To vznamne prevyuje rove?, za ak sa v inch krajinch stavaj nro?n tunelov seky dia?nic. Dokonca aj na Slovensku sa cena na enormnch vye 40 mil. eur/km vyvihla iba jedin raz - na extrmnom seku, ktorho polovicu tvor tunel a zvyok estakda ponad vodn ndr. Naprklad, tender na ?ak sek D1 s tunelom Vi?ov priniesol v roku 2012 ponuky v rozpt od 25 mil. do 35 mil. eur na kilometer," upozornil Koval?k. Najniia cena na stavbu D1 Budimr - Bidovce je v prepo?te 13,7 mil. eur na kilometer.

Analytik poukzal na to, e NDS dostala na dve z tchto stavieb len po tri ponuky, a to od rovnakch konzorci. Navye v podobnej hodnote, vetky sa vtesnali do rozptia 3 %, resp. 4 %, ?o je pod?a neho na takchto stavbch mimoriadne neobvykl. "Indikuje to, e sa mohlo s?ai? len naoko. Obzvl?, ke? z konzorci silnch hr?ov Eurovia, Doprastav, Metrostav a Strabag, Porr, Hochtief kad dalo najniiu ponuku na jednu zo stavieb.

S?ae na seky D1 a D3 boli zverejnen ete vlani v mji a jni

Ak by sa aj v tre?om tendri stretli len tri opakujce sa konzorci, na zklade najniej ceny by v ?om vyhralo tretie z nich,"
uviedol Koval?k. "Na?astie, aspo? v jednom z aktulnych ve?kch tendrov NDS je ponk p?. V tomto prpade je najniia ponuka celch 22 % pod najvyou. Podala ju Skanska SK, jedin firma, ktor ila do s?ae sama," dodal.

Je vysoko pravdepodobn, mysl si analytik, e NDS mohla vrazne niie ponuky dosta? aj na ostatn dva seky. Sta?ilo by s?ae vyhlasova? postupne, s odstupom aspo? dvoch mesiacov. Aby sa viac firiem mohlo uchdza? o kad zo zkaziek.

S?ae na seky D1 a D3 boli zverejnen ete vlani v mji a jni. "Vyhlsenie vetkch troch naraz je teda podozriv. Vyslovene protis?ane neskr NDS nastavila aj ?alie dleit lehoty - na predkladanie ponk. V jednom z tendrov na 22. decembra 2015, v ?alch dvoch zhodne na 4. janura 2016," poznamenal Koval?k.

?asov kolzia vedie k zneniu po?tu s?aiacich

?asov kolzia tendrov pod?a analytik vedie k zneniu po?tu s?aiacich, ako aj zneniu kvality a vhodnosti predloench ponk. "Je teda v rozpore so zujmom o hospodrnos? pri vynakladan verejnch zdrojov. Pri takomto postupe NDS mono povaova? za spech, e v jednom z tendrov sa nakoniec predsa s?ailo. ?alie dva tendre mono povaova? za zmaren, a to s vraznm prispenm sce leglneho, ale inak nevhodnho, a trestuhodnho postupu obstarvate?a," tvrd Koval?k.

INEKO odhaduje, e zopakovanie s?a na stavby D1 pri Preove a D3 pri ?adci me oproti aktulnym ponukm ceny podstatne zni?. Ak by to prinieslo najniie ponuky 22 % pod rov?ou najvych u predloench ponk (ako v s?ai na D1 Budimr - Bidovce), uetrilo by sa vye 114 mil. eur. Za takto sumu by sa dalo opravi? pribline p?sto kilometrov rozbitch ciest I. triedy, alebo postavi? 10 - 15 km novej rchlostnej cesty R3 na Orave ?i R2 na juhu strednho Slovenska v polovi?nom profile, ktor tam nadlho posta?uje.

Zdroj: WebNoviny.sk SITA Vetky prva vyhraden.
b