Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Aktuálna správa

Dopravn zna?ky ovlda iba 47 percent slovenskch det

Image Celoslovensk prieskum zameran na bezpe?nos? v cestnej premvke ukzal na potrebu zvyovania znalost det v tejto oblasti.

S prevenciou a vzdelvanm det je nutn za?a? u v predkolskom veku. Tvrd to spolo?nos? koda Auto Slovensko, ktor sa rozhodla rozri? eduka?n multimedilny projekt www.skodahrou.sk aj pre deti z materskch kl. Ambciou je prispie? nielen k aktvnej vu?be dopravnej vchovy det, ale aj k zneniu ich nehodovosti. Informoval o tom PR manar spolo?nosti koda Auto Slovensko Roman Rajtr.

Dopravn zna?ky okolo seba vnmaj iba ?iastkovo

Prieskum zis?oval znalosti det v oblasti bezpe?nosti v cestnej premvke. V materskch kolch odpovedali na otzky 5-6 ro?n deti, ktor v spoluprci s u?ite?mi vyplnili 180 dotaznkov. V zkladnch kolch vyplnili deti vo veku 7 a 8 rokov 490 dotaznkov. Z vsledkov prieskumu vyplva, e deti ako ?astnci cestnej premvky poznaj ve?mi dobre semafor.

Dopravn zna?ky okolo seba vak vnmaj iba ?iastkovo. Vybran zkladn zna?ky ovlda iba 47 percent det. Vskum tie potvrdil, e die?a cyklista sa pri prprave na jazdu na bicykli spolieha na rodi?a a nekontroluje si stav bicykla ani neuvauje o prilbe. V tejto ?asti dosiahlo uspokojiv hodnotenie iba 25 percent det. lohu ako prejs? na bicykli na druh stranu cesty zvldlo 60 percent det, sprvne ukza? odbo?enie doprava na bicykli dokzalo 75 percent det.

"Dopravn vchova vedie deti predkolskho a mladieho kolskho veku ku komplexnmu pochopeniu vz?ahov a svislosti medzi ?lovekom, die?a?om a jeho dnenou nevyhnutnos?ou pohybova? sa a dopravi? sa z miesta na miesto. Deti sa u v predkolskom veku stvaj aktvnymi ?astnkmi cestnej premvky. Je dleit, aby sme sa spene zhostili lohy vchovy k bezpe?nosti v cestnej premvke, prostrednctvom ktorej pripravme deti na budci samostatn a zodpovedn pohyb," hovor psychologi?ka Mria Tthova im?kov.

Nevyhnutnos? venova? sa prevencii potvrdzuj tatistiky nehodovosti

Zkladom e-learningovho projektu koda hrou je multimedilny internetov portl www.skodahrou.sk , ktor je zdrojom informci pre rodi?ov, u?ite?ov aj deti. Interaktvny portl ponka informcie z oblasti bezpe?nosti det v cestnej premvke, hry a testy, cez ktor si deti intuitvne osvoja nvyky sprvania sa na ceste a zvi sa tm ich bezpe?nos?. Novinkami s aj metodick listy pre u?ite?ov ?i doplnen vide s ukkami crash testov.

Nevyhnutnos? venova? sa prevencii potvrdzuj aj tatistiky nehodovosti Odboru dopravnej polcie Prezdia policajnho zboru. Za prvch p? mesiacov tohto roka sa na slovenskch cestch stalo 183 dopravnch nehd, ktor zapr?inili chodci, z toho a takmer 36 percent deti. V tom istom obdob bolo 442 dopravnch nehd, pri ktorch dopravn prostriedky zrazili chodca. Z tohto po?tu a v 108 prpadoch zrazili deti. Pri tchto dopravnch nehodch zomreli dvaja ?udia, 17 sa ?ako zranilo a 92 ?ahko zranilo.

Zdroj: WebNoviny.sk SITA Vetky prva vyhraden.
b