Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Program 6. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2012

6. medzinárodná konferencia CMDTUR 2012

Blíži sa 6. medzinárodná vedecká konferencia CMDTUR 2012 (19. - 20. apríl 2012). Hlavnými témami konferencie budú problematika legislatívy, bezpečnosti, ekologických požiadaviek na cestnú a mestskú dopravu, technológia prevádzky a riadenie cestnej a mestskej dopravy, financovanie hromadnej osobnej dopravy v SR a v zahraničí, integrované dopravné systémy, riadenie dopravných systémov a inteligentné dopravné systémy, využitie informačných technológií v riadení dopravných procesov a dopravných firiem, metódy  zvyšovania efektívnosti cestnej a mestskej dopravy, cestná doprava ako súčasť intermodálnej prepravy a kvalita v dopravných službách.


Konferenciu organizuje Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy a mediálnym partnerom je aj portál PROFIVODIC.SK.

Program konferencie:

19. 4. 2012

09.00 –   10.00 hod. Prezencia

09.30 – 11.00 hod.   Otvorenie konferencie  a úvodné zasadnutie

Moderuje: Jozef Gnap

Príhovory zástupcov spolupracujúcich organizácií CMDTUR

Nová právna úprava podnikania v pravidelnej autobusovej doprave v Slovenskej republike
Jozef Tisovský, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)

Možné riziká budúcich zmlúv o službách v pravidelnej autobusovej doprave z hľadiska dopravcov
Jozef Gnap, Žilinská univerzita (ŽU)

Progresivní systémy horizontální překládky silničních návěsů
Václav Cempírek - Jaromír Široký, Univerzita Pardubice (CZ)

An Analysis of vehicle repair costs in a transportation company
(Analýza nákladov na opravu vozidla v dopravnej spoločnosti)
Paweł Droździel - Leszek Krzywonos - Dariusz Siłuch, Lublin University of Technology (PL)

Aktuálne problémy distribúcie osobných automobilov od výrobcu k zákazníkovi
Peter Gajdzik – Marián Šulgan, Volkswagen Slovakia - ŽU

Analýza dopravnej nehodovosti v SR a návrh nových opatrení na zvýšenie bezpečnosti
Milan Hamar - Alica Kalašová, Policajné prezídium Bratislava- ŽU

12.00 – 13.00 hod. Obed


13.00 – 15.00 hod. Odborný program, Sekcia: Nákladná doprava

Moderuje: Štefan Liščák

Supporting of diagnoses of combustion engine condition on the basis of noise signal analysis
(Podpora diagnostiky stavu spaľovacieho motora na základe analýzy signálu hluku)
Tomas Figlus, Silesian University of Technology, Katowice (PL)

Zlepšovanie legislatívy pre schvaľovanie vozidiel
Ľubomír Moravčík - Štefan Liščák,  MDVRR SR - ŽU

Badanie predkości odczuwalnej kierowców w testach zderzeniowych
(Skúmanie pocitovej rýchlosti vodičov pri náraze  )
Marek Jaskiewicz, Politechnika Świętokrzyska, Kielce (PL)

Integrovaný informačný systém v nákladní automobilové dopravě
Ota Formánek, PROSPEKS IT, a.s. (CZ)

15.00 – 15.30 hod. Prestávka na občerstvenie


15.30 – 17.30 hod. Odborný program, Sekcia: Nákladná doprava

Moderuje: Marián Šulgan

Náklady silničních dopravců a ceny ropy
Zdeněk Říha, ČVUT  Praha (CZ)

Kapacity a služby logistických centier  v SR za rok 2011
Iveta Kubasáková, ŽU

Veřejná logistická centra umožní provoz progresivních horizontálních technologií překládky mezi silniční a železniční dopravou
Zdeněk Bahenský, KPM CONSULT, a.s. Brno (CZ)

City logistika nákladnej dopravy
Miroslav Fazekaš - Marián Šulgan, ŽU

Systémy logistiky využívané v automobilovom priemysle
Mária Mičietová-Marián Šulgan, ŽU

13.00 – 15.00 hod. Odborný program, Sekcia: Hromadná osobná doprava a dopravné plánovanie

Moderuje: Jozef Gnap

Skúsenosti a riadenie prímestskej autobusovej dopravy z pohľadu objednávateľa
Ladisla Olexa- Radovan Hužvik, Košický samosprávny kraj, Odbor dopravy

Hodnotenie kvality zastávok prímestskej autobusovej dopravy
Hana Jurkovičová, MDVRR SR

Urban passenger transport - logistics aproach
(Mestská hromadná osobná doprava-logistický prístup)
Józef Stoklosa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin (PL)

Kľúčové faktory úspešnosti integrovaného dopravného systému
Bibiána Poliaková, ŽU

15.00 – 15.30 hod. Prestávka na občerstvenie


15.30 – 17.30 hod. Odborný program, Sekcia: Hromadná osobná doprava a dopravné plánovanie

Moderuje: Miloš Poliak

Národný systém dopravných informácií-základ zvyšovania bezpečnosti v SR
Alica Kalašová, ŽU

Praktické skúsenosti s odborným poradenstvom pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok
Hana Tichá, Salvus, s.r.o. Bratislava

Výsledky porovnania dotazníkových prieskumov agresívneho správania vodičov v Slovenskej republike
Zuzana Krchová, ŽU

Bezpečnější vozidla– projekt eCALL a jeho informační aspekty
Ľubomír Moravčík – Roman Rak - Róbert Zrubák, MDVRR SR - IRIS – IDENT s.r.o.

18.15    Spoločenský večer


20. 4. 2012


09.00 – 11.00 hod. Odborný program, Sekcia: Nákladná doprava

Moderuje: Miloš Poliak

Analýza informačných systémov v cestnej nákladnej doprave
Dušan Halaj - Miloš Poliak, ŽU

Využitie poznatkov foréznych znalcov pre zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy
Jíří Dudáček- Tibor Kubjatko, Ústav súdneho inžinierstva, ŽU

Udržateľný rozvoj nákladnej dopravy v mestách
Miroslav Fazekaš - Mária Mičietová, ŽU

Racionalizácia obsluhy logistického centra cestnými nákladnými vozidlami
Marián Sedliak – Ondrej Stopka – Mária Mičietová, ŽU

11.00 – 11.30 hod. Prestávka na občerstvenie


11.30 – 13.30 hod. Odborný program, Sekcia: Nákladná doprava

Moderuje: Marián Šulgan

Sociálne predpisy v cestnej doprave v EÚ a vybraných mimoeurópskych štátoch
Miloš Poliak, ŽU

Trendy v zabezpečení skladových hál
Ondrej Stopka- Marián Šulgan, ŽU

Intermodal load distribution diagram of forty-foot container loaded on container chassis
Miroslav Fazekaš – Ján Vrábel – Juraj Jagelčák, ŽU

Laboratórne meranie spotreby paliva pri simulácii mestského jazdného cyklu za rôznych technických podmienok
Branislav Šarkan – Lukáš Holeša, ŽU

09.00 – 11.00 hod. Odborný program, Sekcia: Hromadná osobná doprava a dopravné plánovanie

Moderuje: Alica Kalašová

Financování obnovy trolejbusové dopravy v Poľsku z fondu Evropské unie
Mikołaj  Bartlomiejczyk- Marcin Połom, Politechnika Gdanska(PL)

Mikroskopické modelovanie dopravných vzťahov
Marián Gogola, ŽU

Prvky upokojovania dopravy v intraviláne s ohľadom na bezpečnosť chodcov
Jozef Paľo, ŽU

Poskytovanie aktuálnych dopravných informácií a ich vplyv na dopravu v mestách
Ľubomír Černický, ŽU

11.00 – 11.30 hod. Prestávka na občerstvenie

11.30 – 13.30 hod. Odborný program, Sekcia: Hromadná osobná doprava a dopravné plánovanie

Moderuje: Vladimír Konečný

Teoretické  východiská odborného poradenstva
Karol Kleinmann, Salvus, s.r.o. Bratislava

Urbanistická štruktúra sídelného útvaru a jej vplyv na dopravnú obsluhu územia
Peter Faith, ŽU

Vybrané metódy predikcie - možnosť pre rozvoj dopravy
Ján Ondruš- Jana Dicová, ŽU

Využitie štatistických metód pri stanovení ekonomicky oprávnených nákladov
Katarína Kilianová, ŽU

09.30 – 11.00 hod. Odborný program, Sekcia: Energetická efektívnosť a životné prostredie

Moderuje: Jozef Gnap

Pneumatiky a životné prostredie
Vladimír Rievaj – Ján Vrábel, ŽU

Energetická náročnosť a efektívnosť dopravy vo väzbe na národné stratégie
Vladimír Konečný, ŽU

Dopady výstavby logistických centier na životné prostredie
Ondrej Stopka – Marián Šulgan, ŽU

Vývoj európskych emisných noriem a ich vplyv na emisné hodnoty v prevádzke osobných cestných motorových vozidiel
Branislav Šarkan, ŽU

13.30 hod. Záver konferencie

PrílohaVeľkosť
Prihláška a program konferencie CMDTUR 2012 .doc3.51 MB

b