Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Predpisy a zákony týkajúce sa cestnej dopravy a práce vodičov z povolania.

ImageZákony a predpisy týkajúce sa cestnej dopravy a práce vodičov by sme mohli rátať v desiatkach. Samozrejme nie všetky sa nachádzajú na tejto stránke. Preto ak viete o zákone, alebo predpise, ktorý sa tu nenachádza, napíšte nám a ihneď ho doplníme. Niektorým predpisom a zákonom sa venujeme podrobnejšie. Napríklad - organizácia pracovného času, tachograf, ADR, TIR a pod. Nájdete ich v menu predpisy a zákony. Ak hľadáte konkrétne vzory tlačív a dokumenty týkajúce cestnej dopravy a vodičov z povolania nájdete ich v časti dokumenty a tlačivá.

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 z 3. decembra 2008

Zákon o pozemných komunikáciach č.135/1961 z 30. novembra 1961

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách č. 725/2004 z 2. decembra 2004

Vyhláška č. 578/2006 z 12. októbra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004

Nariadenie o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií č. 554/2006 zo 6. septembra 2006

Vyhláška č. 95/1997 z 13. marca 1997 o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

Vyhláška č. 164/1997 z 13. mája 1997 o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

Vyhláška č. 111/2007 z 28. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.164/1997

Zákon č. 534/2003 z 5. novembra 2003 o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Zákon č. 639/2004 z 27. októbra 2004 o národnej diaľničnej spoločnosti

Zákon č. 168/1996 zo 17. mája 1996 o cestnej doprave

Vyhláška č. 311/1996 zo 17. októbra 1996 , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave

Vyhláška č. 151/2003 z 22. apríla 2003 o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave

Zákon č. 171/1993 zo 6. júla 1993 o policajnom zbore

Zákon č. 121/2004 z 3. februára 2004 o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave

Zákon č. 283/2002 zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách

Zákon č. 462/2007 z 13. septembra 2007 o organizácii prácovného času v doprave

Vyhláška č. 208/1991 zo 7. februára 1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Nariadenie ES č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

Nariadenie ES č.3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

Zákon č. 461/2007 z 13. decembra 2007 o používaní záznamového zariadenia

Vyhláška č. 570/2006 z 5. júna 2006 o meradlách a metrologickej kontrole

Nariadenie vlády SR č. 349/2009 o najväčších povolených rozmeroch a hmotnostiach a špeciálnom označovaní vozidiel a jazdných súprav

 Nariadenie vlády SR č. 586/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 350/2007a ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta

 Vyhláška č. 529/2009 z 9. decembra, ktorou sa vymedzujú úseky ciest a diaľnic s elektronickým výberom mýta

 Zákon č. 639/2004 z 27. októbra o Národnej diaľničnej spoločnosti

 Vyhláška č. 464/2009 z 3. novembra, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel

 Zákon 280/2006 z 21. apríla 2006 o povinnej základnéj kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Vyhláška 130/2010 z 23. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009 dopravnými značkami.

Nariadenie 581/2010 o uchovávaní dát z digitálnych tachografov.

b