Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Ďalšie poplatky pre nákladné vozidlá

Správy z Európského parlamentu: Dopravcovia v členských krajinách EÚ sa budú pravdepodobne musieť pripraviť na ďalšie zvyšovanie svojich nákladov. Priame náklady na kilometer sa im okrem nákladov na infraštruktúru (mýto) budú pravdepodobne zvyšovať aj v závislosti od ekologických dopadov vozidiel na prostredie (znečistenie ovzdušia, hluk). Viac informácii na nasledujúcom linku alebo nižšie:

http://www.europarl.europa.eu/sk/headlines/content/20110526FCS20303/8/ht...

Európsky parlament schválil zmenu daňových pravidiel týkajúcich sa cestnej dopravy, ktorou sa zodpovednosť za hlučnosť, znečisťovanie ovzdušia a využívanie diaľnic prenesie na nákladných prepravcov v zmysle pravidla "znečisťovateľ platí". Text novely smernice o tzv. Eurovignette tiež ustanovuje, že takto získané príjmy budú následne využité na financovanie výkonnejších a menej znečisťujúcich dopravných systémov.

Autor správy, belgický europoslanec Said El Khadraoui (S&D) v rámci rozpravy zdôraznil, že kompromis dosiahnutý medzi EP a členskými krajinami predstavuje "dôležitý míľnik dopravnej politiky na najbližších desať rokov", počas ktorých členské štáty EÚ dostanú po prvýkrát možnosť zahrnúť do spoplatňovania aj externé náklady "a čo najlepšie využiť širokú škálu vyberaných poplatkov s cieľom zlepšenia dopravnej mobility".

Náklady za využívanie dopravnej infraštruktúry by nákladným prepravcom mohli oproti súčasnému stavu vzrásť v priemere o 3 až 4 centy na vozidlo/km. Presnú výšku poplatkov budú určovať jednotlivé členské krajiny EÚ na základe miery znečistenia ovzdušia a hlučnosti.

Smernica sa bude vzťahovať aj na transeurópsku dopravnú sieť a týkať sa má nákladných vozidiel nad 3,5 tony. Ak sa niektorý členský štát rozhodne žiadať o výnimku pre vozidlá do 12 ton, bude povinný predložiť Európskej komisii odôvodnenie.

Členské štáty budú zaviazané reinvestovať aspoň 15% z celkových príjmov z výberu poplatkov do transeurópskej dopravnej siete. Zvyšné finančné prostriedky by sa mali použiť na zmiernenie problémov cestnej prepravy a rozvíjanie udržateľných dopravných systémov.

S cieľom podporiť transparentnosť a dialóg s verejnosťou, presadili poslanci povinnosť pre členské štáty pravidelne podávať Európskej komisii správu týkajúcu sa stanovených sadzieb a využitia licenčných poplatkov.

Vyhnite sa dopravným zápcham

V oblastiach s častými dopravnými zápchami budú povolené variácie vyberaných poplatkov do výšky 175%, pričom najvyššie tarify sa budú vyberať počas piatich hodín s najväčšou dennou dopravnou špičkou. V ostatnom čase dňa budú v týchto dopravných úsekoch sadzby nižšie. S cieľom umožniť dopravným spoločnostiam plánovať si svoje cesty a vopred si vypočítať náklady, zverejní Európska komisia zoznam stanovených taríf a harmonogramy ich aplikácie v celej EÚ.

Podpora obnovy vozového parku

Nákladné automobily s ekologickými, menej znečisťujúcimi motormi, budú oslobodené od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia do 1. januára 2014 (pre emisnú triedu EURO V), resp. do 1. januára 2018 (pre EURO VI). Naopak, tieto pozitívne stimuly majú byť vyvážené sankčnými opatreniami pre najviac znečisťujúce emisné triedy vozidiel (EURO 0 až EURO II). V oblastiach so zložitým terénom a v horských oblastiach, kde môže takýto príplatok vzrásť až o 25%, sa to od 1. januára 2015 bude vzťahovať aj na vozidlá triedy Euro III.

Nové pravidlá smernice o Eurovignette II, o ktorej EP rozhodol v rámci 2. čítania pomerom hlasov 505:141:17 (za/proti/zdržali sa), sú výsledkom predošlej dohody s členskými krajinami (Radou), tie ich však teraz ešte musia formálne odsúhlasiť. V praxi sa začnú využívať 3 týždne po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ.

Zdroj: Európsky parlament

b