Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Aktuálna správa

Dialni?iari by mali obmedzen s?ae zopakova?, tvrd INEKO

Image Nrodn dia?ni?n spolo?nos? (NDS) by mala zopakova? s?ae, v ktorch sama obmedzila s?a. Kontatovali to v piatok na tla?ovej besede zstupcovia Intittu pre ekonomick a socilne reformy (INEKO). Pod?a intittu NDS za ostatn rok predviedla nieko?ko pozoruhodnch prkladov ako obmedzi? s?a a zvyova? ceny dia?nic na Slovensku.

P? najv?ch tendrov na prce stavebnch dozorov vyhlsila NDS vlani v jedin de?, a to 9. jla. Ako priblil analytik INEKO Jn Koval?k, kvalifikova? do vetkch s?a sa firmy mali do 12. augusta, vetkch p? ponk si NDS dala predloi? v decembri. "Ponuky ukazuj, e namiesto s?aenia sa firmy dohodli. Zkazky si podelili ich ve?k konzorci, vetky ponkli nsobne vyie ceny oproti ponukm v predchdzajcich s?aiach. V minulch rokoch dostvala NDS na kad zkazku viacero ponk a rozdiely medzi nimi boli vrazn. Tentoraz dostala iba po dve, nanajv tri ponuky, lili sa minimlne," upozornil analytik.


Rovnak scenr NDS sa pod?a intittu opakuje


Rovnak scenr NDS sa pod?a intittu opakuje aj pri rdovo v?ch zkazkch na stavebn prce. Koval?k tie informoval o tom, e tri ve?k dia?ni?n stavby - jedin nov od roku 2013 - s?aila NDS takisto naraz (tendre boli vyhlsen v mji 2015). "Vbec prvkrt si v?ina uchdza?ov zaptala ceny nad rov?ou predpokladanej hodnoty zkazky. V dvoch tendroch aj najniie z ponk predstavuj v zahrani? nevdanch viac ako 42, respektve 45 milinov eur za kilometer," dodal Koval?k.

Na dve stavby dostala NDS len po tri ponuky, a to od rovnakch konzorci. Navye v podobnej hodnote - vetky sa vtesnali do rozptia 3 %, respektve 4 %, ?o je na takchto stavbch pod?a INEKO mimoriadne neobvykl. "Indikuje, e sa mohlo s?ai? len naoko. Najm ke? jedno z konzorci tvoria menie stavebn firmy, ktor na podobne nro?nch stavbch robievaj len subdodvate?ov. Z konzorci silnch hr?ov Eurovia-Doprastav-Metrostav a Strabag-PORR-Hochtief kad dalo najniiu ponuku na jednu zo stavieb. Ak by sa aj v tre?om tendri stretli len tri opakujce sa konzorci, na zklade najniej ceny by v ?om vyhralo tretie z nich," vysvetlil Koval?k.

Pod?a INEKO aspo? v jednom z aktulnych ve?kch tendrov NDS je ponk p? (tri opakujce sa konzorci a dvaja ?al uchdza?i). V tomto prpade je najniia ponuka celch 22 % pod najvyou. Podala ju Skanska SK, jedin firma, ktor ila do s?ae sama. "Nemohla NDS podobne niiu ponuku dosta? aj na ostatnch dvoch stavbch?," pta sa Koval?k. Pod?a neho by sta?ilo s?ae vyhlasova? postupne, s odstupom aspo? dvoch mesiacov. NDS sa vak pod?a analytika postarala o kolziu tchto tendrov.

Splni? nro?n podmienky ?asti vo vetkch troch s?aiach mohli zujemcovia iba v jni 2015. "Teda na tri ve?k stavby v rovnakom ?ase. Podobne ve?k tendre pritom NDS vyhlasuje zriedka, vyhlsenie vetkch troch v rovnakom ?ase je teda podozriv. Navye v rovnakom ?ase svoju jedin nov ve?k stavbu za?ali obstarva? aj eleznice SR. Ak by mal niekto zujem na tom, aby sa potencilni uchdza?i medzi sebou dohodli, neurobil by to inak," poukzal Koval?k.

ance na zskanie kvalitnch cenovch ponk vraj NDS sabotuje

ance na zskanie kvalitnch cenovch ponk NDS sabotovala aj ?alej. Vo vetkch troch s?aiach zaslala uchdza?om s?an podklady a 12. novembra. Ponuky na vetky tri ve?k stavby mali uchdza?i pripravi? iba za 7 td?ov, vrtane Vianoc. Pod?a zverejnench informci po?as tohto obdobia zaslala uchdza?om spolu dev? balkov doplnen a spresnen s?anch podkladov, vetky v decembri. V dvoch tendroch boli s?an podklady spres?ovan ete 22. a 23. decembra a optovne 29. decembra., teda len tri pracovn dni (vrtane Silvestra) pred predkladanm ponk 4. janura 2016

Koval?k upozornil, e prprava kvalitnej cenovej ponuky na dia?ni?n stavbu si pritom vyaduje minimlne dva mesiace prce. Dobre oceni? v rovnakom ?ase tri dia?ni?n stavby, vetky ve?k, je pre jednu firmu pod?a neho prakticky vyl?en. "?asov kolzia podobnch tendrov vedie k zdruovaniu aj ve?kch firiem do konzorci, a teda zneniu po?tu s?aiacich, ako aj zneniu kvality a vhodnosti predloench ponk. Je teda v rozpore so zujmom o hospodrnos? pri vynakladan verejnch zdrojov," povedal.

INEKO odhaduje, e zopakovanie s?a na stavby D1 a D3 v Preove a ?adci (spolu 13,5 kilometra) me oproti aktulnym ponukm ceny podstatne zni?. Ak by to prinieslo najniie ponuky 22 % pod rov?ou najvych u predloench ponk (ako v s?ai na D1 Budimr - Bidovce), uetrilo by sa pod?a analytikov cez 114 milinov eur. "Za takto sumu by sa dalo postavi? 10 a 15 kilometrov rchlostnej cesty R3 na Orave alebo R2 na juhu strednho Slovenska (v polovi?nom profile, ktor tam nadlho posta?uje). Alebo opravi? pribline 500 kilometrov rozbitch ciest I. triedy," zhrnul Koval?k.

Dobre zorganizovan s?ae by pritom mohli pod?a INEKO prinies? ponuky aj na rovni 30 milinov eur za kilometer (cena ?akch tunelovch sekov dia?nic v krajinch zpadnej Eurpy, i priemer ponk, ktor NDS dostala na sek s najdlhm tunelom Vi?ov). "Ak by opakovan s?ae na seky D1 pri Preove a D3 pri ?adci prinieslo takto ceny, spora vyuite?n na in dleit stavby by dosiahla a 189 milinov eur," uzavreli analytici INEKO.

Zdroj: WebNoviny.sk SITA Vetky prva vyhraden.
b