Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Scania Active Prediction – nový tempomat, ktorý šetrí palivo pomocou technológie GPS

Spoločnosť Scania vyvinula tempomat využívajúci technológiu GPS na určenie polohy vozidla a predvídanie topografie nadchádzajúcej cesty. Pred začatím stúpania alebo klesania sa upraví cestovná rýchlosť, čo vodičovi pomáha maximálne využiť každú kvapku paliva. Pri jazde v kopcovitom teréne dokáže systém priniesť úsporu paliva až do výšky 3 percent.

Mapové dáta sú uložené v Scania Communicator, ktorý už obsahuje GPS pozície a systém komunikuje so systémom riadenia motora pre radenie rýchlosti vozidla.

Nový systém Scania Active Prediction predstavuje míľnikv systematickom zameraní spoločnosti Scania na vodičov, ktorý im pomáha šetriť palivo a znižovať dopad na životné prostredie. Ide o systém, ktorý prispôsobuje štýl jazdy topografii rovnako, ako to robia najzručnejší vodiči nákladných vozidiel. Skúseným vodičom tiež pomáha šetriť palivo pri jazde po nových trasách, v noci, alebo v nepriaznivom počasí.

img-Active Prediction

Vodiči kamiónov sú často pod veľkým tlakom. Načasovanie prepravy je často jednou z hlavných priorít, čo môže priniesť vyššie náklady za spotrebované palivo. Nový Scania je tempomat bol vyvinutý pre pomoc vodičom dostať sa na miesto určenia včas bez zbytočného plytvania palivom.

Pri jazde po diaľnici ušetrí systém Scania Active Prediction v porovnaní s normálnym tempomatom až 3 % palív a to s minimálnou časovou stratou. Maximálny prínos je však možné dosiahnuť v zvlnenom teréne.

Časová strata v rámci jedného dňa jazdy je iba pár minút a pre väčšinu dopravných spoločností nepatrná vzhľadom na získané finančné a ekologické výhody.


V prípade 40-tonovej súpravy (ťahač a náves) predstavuje 3-percentná úspora paliva pri najazdení 180 000 km ročne približne 1 700 litrov paliva.


DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Charakteristika klasického tempomatu
Na ekonomickú jazdu nákladným vozidlom konštantnou cestovnou rýchlosťou je
potrebné omnoho viac ako iba zapnúť tempomat. Normálny tempomat robí to, na čo je
navrhnutý – snaží sa udržiavať nastavenú rýchlosť vo všetkých podmienkach.

V kombinácii s automatickou prevodovkou bez problémov dovezie náklad načas do cieľa.
I keď je pre vodiča pohodlný, tento štýl jazdy má svoje nevýhody. Hneď ako pri stúpaní
do kopca začne klesať rýchlosť, vozidlo v záujme zabránenia straty rýchlosti využije
maximálny krútiaci moment motora a prípadne aj podradí na nižší prevodový stupeň.

Normálny tempomat sa snaží udržiavať nastavenú rýchlosť aj počas celého zjazdu
z kopca, čo znamená, že vozidlo bude mať na začiatku zjazdu cestovnú rýchlosť.
V dôsledku toho môže dôjsť k nechcenému brzdeniu, aby sa predišlo prekročeniu
maximálnej povolenej rýchlosti, a to aj pri zjazde z malého kopca. Tak ako v prípade
akéhokoľvek brzdenia, výsledkom je plytvanie paliva.

Predvídanie pri jazde
Školený vodič vie, že takéto správanie je nehospodárne. Na začiatku kopca vodič začne
s vozidlom stúpať s trocha vyššou rýchlosťou, aby na kopci nebolo potrebné meniť
prevodový stupeň a tým plytvať palivom i časom.

Ak vodič pozná trasu, krátko pred začatím zjazdu pravdepodobne uvoľní plynový pedál
a s využitím hybnosti a hmotnosti vozidla tak „zdarma“ získa rýchlosť pre jazdu z kopca. 

Toto predvídavé správanie je súčasťou ľudského charakteru a je ťažké ho
zakomponovať do zariadenia alebo systému. Normálny tempomat si pochopiteľne
neuvedomuje, aká bude cesta za nasledujúcou zákrutou, systém Active Prediction však
takúto výhodu má. Niekedy môže byť pre vodiča ťažké posúdiť, či cesta je, alebo nie je
vodorovná, no tento systém to dokáže. Tempomat so systémom Active Prediction

Tempomat spoločnosti Scania so systémom Active Prediction je navrhnutý na
eliminovanie nevýhod normálneho tempomatu s využitím dát s topografickými mapami
cestnej siete. V súčasnosti má tento systém úplné pokrytie pre západnú a strednú
Európu. V prípade chýbajúcich údajov sa systém prepne na funkciu normálneho
tempomatu. 

Topografické informácie sa skombinujú s údajmi GPS na určenie polohy vozidla
a topografie nadchádzajúcej cesty. Na základe týchto informácií sa každú sekundu
vypočítava najhospodárnejší rýchlostný profil.

Údaje o ceste sa ukladajú do rozhrania vozidla Scania Communicator, ktoré neustále
zhromažďuje a vysiela údaje o vodičovi, vozidle a polohe na portál Scania Fleet
Management. Mapové údaje sú pri dodaní uložené v pamäti zariadenia a je možné ich
aktualizovať v servise Scania.

Aktívne predvídanie topografie
Pri normálnej jazde konštantnou diaľničnou rýchlosťou načítava systém Active Prediction
údaje na analyzovanie až 3 km cesty dopredu. Na trase sa identifikujú dve základné
situácie:
• Nasledujúce stúpanie: Kde a v akej miere bude potrebné zvýšiť rýchlosť tak, aby
vozidlo začalo stúpať s maximálnym krútiacim momentom
dostupným od motora.
• Nasledujúce klesanie: Kde a v akej miere bude potrebné znížiť rýchlosť. 
Systém je aktívny pri nastavení cestovnej rýchlosti 60 km/h alebo viac, pri nižšej rýchlosti
sa využíva funkcia normálneho tempomatu. Počas jazdy môže systém meniť rýchlosť
v rozsahu + 4 % až - 8 % oproti nastavenej cestovnej rýchlosti. Rozsah pre možnú
zmenu rýchlosti na základe týchto percentuálnych hodnôt je pevný a vodič ho nemôže
upraviť.

Aby mal systém dostatočnú rezervu na zvýšenie rýchlosti pred začatím stúpania,
spoločnosť Scania odporúča vodičom nastaviť retardér na rýchlosť pri klesaní aspoň o 4
km/h vyššiu, ako je nastavená cestovná rýchlosť.

Systém reguluje tempomat na základe neustáleho vyhodnocovania viacerých faktorov
týkajúcich sa vozidla a topografie:
• Hmotnosť jazdnej súpravy 
• Cestovná rýchlosť a rýchlosť pri klesaní nastavené vodičom
• Špecifikácia a výkon nákladného vozidla, napr. výkon motora, druh prevodovky
• Vzdialenosť od nasledujúceho stúpania alebo klesania 
• Strmosť nasledujúceho stúpania alebo klesania 
• Vplyv následných udalostí vyskytujúcich sa na trase
• funkcia systému je integrovaná s adaptívnym tempomatom, ktorý udržiava náležitý
odstup od vozidla vpredu.  Potenciálna úspora paliva

Bolo zistené, že pri jazde po hlavných cestách a diaľniciach dokáže tempomat
spoločnosti Scania so systémom Active Prediction v porovnaní s normálnym
tempomatom ušetriť až 3 % paliva.

Potenciál na úsporu paliva závisí od topografie cesty a hmotnosti vozidla. Najlepšie
výsledky sa dosahujú vo vlnitom teréne, zatiaľ čo na trase s dlhými strmými kopcami je
úspora menšia. Pri dlhých strmých klesaniach nevyhnutne dochádza k brzdeniu
retardérom, keď vozidlo dosiahne nastavenú rýchlosť pri klesaní. Dá sa tiež povedať, že
systém do určitej miery „kompenzuje“ situáciu, keď je trasa pre vodiča neznáma.

Niekoľko príkladov: 
1. Na diaľničných úsekoch testovacej trasy nemeckých magazínov Trucker a
Verkehrs-  Rundschau pri použití jazdnej súpravy s hmotnosťou 40 ton zodpovedala
úspora paliva 4 % v porovnaní s normálnym tempomatom. Diaľnice v tejto oblasti sú
viac-menej všade vlnité, čo systému Active Prediction poskytuje mnohé príležitosti na
využitie. 
2. Na trase 1000 – bodového testu po diaľnici A1 v južnom Nemecku s dlhými a
náročnými kopcami predstavuje úspora pri 40 tonách 1,5 %. V takýchto podmienkach má
zvýšenie rýchlosti pred stúpaním do kopca relatívne malý efekt. Pri zjazde sa rýchlo
dosiahne nastavená rýchlosť a vozidlo pokračuje v jazde z kopca s využitím retardéra.
Túto testovaciu trasu použili nemecké magazíny Lastauto Omnibus a Fernfahrer
a partnerské magazíny v ďalších krajinách. 
3. Na trase po diaľnici vedúcej z mesta Södertälje, sídla spoločnosti Scania, na juh
do mesta Jönköping v južnej časti stredného Švédska a späť, sa posudzoval vplyv
rôznych hmotností. Táto trasa sa zdá byť vodorovná, v skutočnosti je však klamlivo
kopcovitá a vlnitá. Úspora paliva pri 40 tonách predstavovala 2,6 % s časovou stratou
menej ako 2 minúty. 


Pri jazdných súpravách s vyššou celkovou hmotnosťou zvyšuje systém rýchlosť pred
stúpaniami častejšie. Častejšie tiež znižuje rýchlosť pred klesaním, keďže takéto vozidlo
akceleruje pri jazde z kopca rýchlejšie. Ak je kopec dostatočne strmý, vozidlo tiež skôr
dosiahne nastavenú rýchlosť pri klesaní. V prípade jazdných súprav s nižšou celkovou
hmotnosťou sa ušetrí menej paliva, pretože úpravy rýchlosti sú menej efektívne, keď je
k dispozícii menej potenciálnej energie.

TYPICKÉ SITUÁCIE 

Blíženie sa k stúpaniu
Keď sa vozidlo blíži k stúpaniu, systém Active Prediction zistí sklon kopca pred vozidlom
a vypočíta, aká dodatočná rýchlosť je potrebná na zvýšenie tlaku turbodúchadla a výstup
na kopec s maximálnym využitím krútiaceho momentu motora a minimálnymi zmenami
prevodových stupňov. Pred začatím stúpania do kopca rýchlosť mierne prekročí
nastavenú cestovnú rýchlosť.

Blíženie sa ku klesaniu
Keď sa vozidlo blíži ku klesaniu, systém vyhodnotí sklon spádu pred vozidlom
a potenciálnu úsporu paliva. Ak je sklon dostatočný na zrýchlenie vozidla nad nastavenú
cestovnú rýchlosť, pred začatím zjazdu dôjde k zníženiu rýchlosti, aby sa predišlo
zbytočnému brzdeniu. Skôr ako začne vozidlo klesať, rýchlosť sa môže znížiť maximálne
o 8 %. Cieľom tejto stratégie je minimalizovať brzdenie pri jazde z kopca. Práve v tejto
situácii je možné ušetriť najviac paliva.

Prejazd vrcholom kopca
Vrchol kopca systém vyhodnocuje ako blížiace sa klesanie. K zníženiu rýchlosti dôjde,
ak je hmotnosť vozidla dostatočná na zrýchlenie na nastavenú cestovnú rýchlosť na
konci klesania. 

Zážitok za volantom
V porovnaní s normálnym tempomatom si vodič všimne, že vozidlo vchádza do kopcov
trocha agresívnejšie a počas stúpania sa usiluje minimalizovať počet zmien prevodových
stupňov.

Pred začiatkom klesania sa rýchlosť mierne zníži tak, akoby vodič predvídavo uvoľnil
plynový pedál. Hneď po začatí klesania začne vozidlo zrýchľovať samé s využitím
vlastnej hybnosti a hmotnosti. Celkový zážitok predstavuje uvoľnenú, proaktívnu jazdu
a pripomína štýl jazdy vyučovaný napríklad na školeniach Scania Driver Training. Hlavná úspora sa dosahuje pri spomaľovaní pred jazdou dole kopcom. Najväčší
potenciál na úsporu paliva je preto vo vlnitom teréne s neustálymi sklonmi a mnohými
malými kopcami. Schopnosť systému predvídať tieto zmeny terénu a upraviť rýchlosť sa
potom bohato vypláca.

Dojmy testovacích vodičov sú vo všeobecnosti pozitívne a vodiči oceňujú správanie
systému pri jazde do kopca i dolu kopcom. „Zdá sa, akoby za volantom sedel skúsený
vodič dokonca aj vtedy, keď to tak nie je,“ znel verdikt jedného z nich. 

Kompenzácia času
Sekundy stratené pri spomaľovaní sa systém snaží kompenzovať prostredníctvom
vyššej rýchlosti pred začatím stúpania do kopca. Z hľadiska celého pracovného dňa je
pár stratených minút bohato vyvážených dosiahnutou úsporou paliva.

chenlina

chenlina20180619
kyrie 4
soccer jerseys
pandora jewelry
carrera sunglasses
nike shoes
adidas crazy
philipp plein outlet
versace bags
soccer jerseys
lululemon
ghd hair straighteners
sophia webster shoes
jordan 3
fossil handbags
kobe 12
air more uptempo
jordan 32
replica watches
saucony shoes
swarovski rings
dak prescott jerseys
beats pills
kd 10 elite
steph curry jerseys
soldier 11
converse
champion clothing
kevin durant shoes
tiffany jewelry
lebron 13
chanel handbags
x-large clothing
chanel outlet
curry 3
jordan 8
air zoom pegasus
ralph lauren
tiffany and co
kd 8
insanity workout
nike outlet online
maglia calcio
antonio brown jerseys
jordan 9
under armour shoes
levi's jeans
tiffany co
ferragamo handbags
omega watches
curry 4
tiffany rings
clarisonic
chanel outlet
skechers sandals
jordan 4
vans
chopard jewelry
adidas soccer
kobe 11
prada sunglasses
spalding basketball
g-star jeans
carson wentz jerseys
gentle monster sunglasses
nike flight bonafide
calvin klein jeans
woolrich jackets
jordan 10
armani sunglasses
jordan for kids
marcelo burlon
philipp plein outlet
hollister outlet
lacoste jeans
diesel jeans
ferragamo sunglasses
dsquared2 jeans
isabel marant shoes
tory burch sandals
jordan 13
abercrombie
kevin durant jerseys
victoria's secret
armani jeans
linda farrow sunglasses
russell westbrook jersey
james harden jerseys
lebron james jerseys
kd 10
barbour jackets
armani handbags
snapback hats
giannis antetokounmpo jerseys
supreme clothing
jimmy choo
tom ford sunglasses
curry 5
miu miu sunglasses
kristaps porzingis jerseys
bottega veneta sunglasses
ray ban wayfarers
bally shoes
camisetas de futbol
keen sandals
jordan 14
russell wilson jerseys
harry winston jewelry
teva sandals
nike outlet
10 deep clothing
insanity
freshjive clothing
basket nike
nike dunks sb
burberry clothing
ysl handbags
kd 9
balmain jeans
alexander mcqueen
bulgari jewelry
chi flat iron
versace sunglasses
basketball jerseys
dolce and gabbana
pelikan pens
tiffany jewelry
football shirts
dsquared2 outlet
ferragamo shoes
maillot de foot pas cher
bvlgari sunglasses
gucci handbags
nike air max
mac cosmetics
lululemon sale
bose headphones
paul george shoes
versace clothing
maui jim sunglasses
hermes uk
dolce and gabbana sunglasses
ray ban
bape clothing
tory burch shoes
yves saint laurent sunglasses
nobis jackets
alife clothing
chloe handbags
police sunglasses
babyliss pro nano titanium
givenchy bags
yoga pants
trikots günstig
reebok classic shoes
russell westbrook shoes
nike store
persol sunglasses
karen millen
aaron rodgers jerseys
basketball shoes
hermes jewelry
lebron ambassador 10
givenchy jewelry
furla handbags
nike hyperdunks
soccer jerseys
jbl speakers
mulberry handbags
a bathing ape
jordan 7
lebron 15
dior handbags
ralph lauren jeans
lee jeans
nike canada
kobe 10
designer sunglasses
chloe sunglasses
camisetas de futbol
kyrie irving jerseys
jordan 6
dior sunglasses
monster headphones
lebron 14
the hundreds clothing
abercrombie
prada sunglasses
nike kyrie 2
oakley sunglasses
air foamposite
maillot de foot
manolo blahnik
nine west
jimmy choo sunglasses
puma outlet
supra shoes
dyson hair dryer
ray ban
lebron soldier 9
calvin klein outlet
fussball trikots
michael kors canada
vetements clothing
jordan 2
moose knuckles jackets
mac makeup
ghd hair straighteners
ferragamo belts
huf clothing
new balance
nicholas kirkwood
mikimoto jewelry
nike air trainers
cartier sunglasses
guess handbags
gucci outlet
omega watches
fendi sunglasses
arc'teryx jacket
onitsuka tiger shoes
basket store
chrome hearts jewelry
ysl makeup
tommy hilfiger polo shirts
marc jacobs bags
jordan 31
curry 2
burberry sunglasses
jerseys from china
pasotti ombrelli
parajumpers jackets
tom brady jerseys
golden goose shoes
visconti pens
maglie calcio
jordan clothing
lebron soldier 10
ferragamo belt
nike air max
chenlina20180619

b