Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Mýto v Maďarsku od 1. júla 2013

Mýto v Maďarsku od 1. júla 2013

Od 1. júla sa v Maďarsku zavádza nový systém vyberania cestného mýta úmerného prejdenej trase (UD), ktoré dostalo názov HU-GO.

 

Platobný systém sa týka vyznačených spoplatnených úsekov cestnej siete Maďarska (diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest), s celkovou dĺžkou 6 513 km.

 

Systém HU-GO vyhovuje smernici (2004/52/ES) vydanej Európskou Komisiou v roku 2004, ktorá nariadila zriadenie tzv. Európskej služby elektronického výberu mýta (European Electronic Toll Service – EETS).

 

Akých vozidiel sa týka nový systém výberu mýta?

Od 1. júla sú na vyznačených úsekoch spoplatnené všetky nákladné vozidlá s najväčšou dovolenou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Vozidlá s najväčšou dovolenou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sa do jednotlivých kategórií zaraďujú na základe počtu náprav: do kategórie J2 patria vozidlá s dvomi nápravami, do kategórie J3 patria vozidlá s tromi, kým do J4 patria vozidlá so štyrmi (alebo viac) nápravami.

 

Ako sa mení sadzba mýta za užívanie ciest?

Výška platby je priamo úmerná prejdenej ceste, takto závisí od druhu použitej cesty (diaľnica, rýchlostná cesta alebo hlavná cesta), respektíve od kategórie motorového vozidla (J2, J3, J4), ako aj od environmentálneho zaradenia.

 

Poplatok za použitie cesty brutto (HUF / km)

Environ.
kategória
Platobná kategória J2 Platobná kategória J3 Platobná kategória J4
Rýchlostná cesta Hlavná cesta Rýchlostná cesta Hlavná cesta Rýchlostná cesta Hlavná cesta
A (≥ EURO III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

 

Autobusy (B2) a vozidlá spadajúce do kategórie D1 si môžu zaplatiť za oprávnenie na užívanie ciest aj naďalej v systéme e-známky.

 

Ako prebieha v novom systéme podanie výkazu o mýte?

V systéme HU-GO je možné podať výkaz o mýte dvomi spôsobmi:

1. Pomocou palubného zariadenia (prostredníctvom sprostredkovateľa)

2. Vopred zakúpeným relačným lístkom

 

1. Pomocou palubného zariadenia (sprostredkovateľom)

Vyúčtovanie podľa prejdenej trasy sa uskutoční na základe súradníc zaznamenaných prostredníctvom palubného zariadenia namontovaného do vozidla. Podstatou jeho funkcie je, že firma poskytujúca služby sledovania vozidiel na báze GPS, v pozícii tzv. sprostredkovateľa odosiela údaje prijímané z vozidla spoločnosti ÁAK (Štátna správa diaľnic). Užívatelia môžu svoje záväzky uhradiť platbou vopred (prepaid), čo znamená, že peniaze majú byť vopred vložené na bežný účet (vedený u ÁAK – Štátna správa diaľnic), ktorý bol vytvorený pri registrácii. Jeho zostatok má pokryť náklady na užívanie spoplatnených ciest.

Predpokladom jeho využívania je, aby sa užívateľ vopred registroval u správcu (ÁAK-Štátna správa diaľnic), a aby súčasne uzavrel zmluvu s jedným zo sprostredkovateľov.

Odporúčame ho tým užívateľom ciest, ktorí často využívajú spoplatnené úseky, pretože pre nich to môže byť pohodlné riešenie podávania výkazu o mýte.

 

2. Vopred zakúpený relačný lístok

Relačný lístok poskytuje právo iba na jednorazové použitie výlučne konkrétnej naplánovanej trasy, a je potrebné si ho zakúpiť pred použitím spoplatnených ciest (dá sa obstarať v maximálne 30 dňovom časovom predstihu).

Relačný lístok zakúpený vopred je platný po dobu 2 kalendárnych dní a relačný lístok zakúpený bezprostredne pred použitím spoplatnených úsekov bude platný do konca ďalšieho kalendárneho dňa.

Táto služba môže byť výhodná pre tých, ktorí na spoplatnených úsekoch v Maďarsku nejazdia pravidelne, ale majú vopred naplánovanú trasu ich použitia.

Kontrola platieb

Kontrola legálneho užívania a tým aj zistenie nelegálneho použitia ciest v maďarskom systéme UD bude prebiehať v podstate pomocou stacionárnych staníc (portálov) na kontrolu platby a mobilných zariadení na kontrolu platby inštalovaných do nosných vozidiel.

V maďarskom systéme výberu cestného mýta úmerného prejdenej ceste okrem súčasných kontrolných zariadení pribudne v záujme priebežnej kontroly celoštátnej siete spoplatnených komunikácií, respektíve podpory plnenia úradných úloh 74 nových pevných kontrolných bodov a 45 nových mobilných kontrolných jednotiek. Zakročiť voči neoprávneným používateľom ciest bude úlohou Polície, orgán polície preto dostane 50 kusov nových mobilných pokutovacích jednotiek. Okrem toho na výstupnej strane hraničných priechodov, používaných spoplatnenými vozidlami budú zriadené ďalšie kontrolné body. Sankciou za neoprávnené použitie cesty bude správna pokuta.

V prípade, že bude zistený priestupok, správna pokuta sa môže stanoviť dvojakým spôsobom:

  • počas miestnej kontroly – pri zastavení vozidla – voči používateľovi cesty;
  • bez zastavenia vozidla, uplatnením princípu tzv. objektívnej zodpovednosti voči majiteľovi/prevádzkovateľovi vozidla, ktorý je zaregistrovaný v evidencii vozidiel.

V prípade zahraničných užívateľov môže byť pokuta uložená bez zastavenia vozidla vyberaná aj spätne, teda vtedy, keď sa neoprávnený používateľ cesty znova vráti do krajiny.

Viac informácii o maďarskom mýte nájdete tu: www.hu-go.hu

Zdroj foto: www.hu-go.hu

b