Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Aké doklady musí predložiť vodič nákladnej dopravy pri kontrole?

Pri podnikaní v cestnej nákladnej doprave sú kladené na vodičov okrem vedenia vozidla ďalšie požiadavky. Okrem dohľadu nad vozidlom a prepravovaným tovarom sú zodpovední za doklady, ktoré musí mať vodič vo vozidle počas prepravy. Pri kontrole na cestách sú vodiči prvými osobami, ktoré musia kontrolórom doklady predkladať, resp. upresňovať skutočnosti v súvislosti s predloženými dokladmi. Ktoré sú ale povinné doklady, ktoré musí vodič počas prepravy mať k dispozícii vo vozidle? Na uvedenú otázku často nevedia presne odpovedať dispečeri, nie to ešte vodiči.

Doklady, ktoré musí byť vodič schopný predložiť pri cestnej kontrole je možné rozdeliť na nasledujúce skupiny:
• doklady vodičov,
• doklady k vozidlu,
• doklady k podnikateľskej činnosti,
• doklady ku konkrétnej preprave a zásielke.

1 - Doklady vodičov
Medzi doklady vodičov, ktoré musí byť vodič kedykoľvek byť schopný pri kontrole predložiť sú:

• vodičské oprávnenie (obr. 1) – motorové vozidlo určitej skupiny môže viesť iba osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia na príslušnú skupinu alebo podskupinu. Pri nákladných vozidlách nad 3,5 t sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C, resp. C1.

Image

Obr. 1 Vodičské oprávnenie

• cestovný pas (obr. 2) – pred jazdou je potrebné skontrolovať platnosť cestovného pasu, ktorého platnosť nesmie skončiť pred návratom vodiča na územie SR (spravidla sa pri vycestovaní požaduje minimálne 6 mesačná platnosť). Z dôvodu krádeže sa odporúča fotokópia údajového listu cestovného pasu (na obrázku s fotografiou) uložená mimo dokladov, potrebná pre prípad krádeže dokladov. Cestovný pas je možné nahradiť pri prepravách v rámci členských krajín EÚ občianskym preukazom.

Image

Obr. 2 Cestovný pas

• doklad o poistení liečebných nákladov osádky v zahraničí – je povinné pre vodičov medzinárodnej cestnej dopravy podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave. Ide o poistenie nákladov na lekárske ošetrenie, operácie, hospitalizáciu v zahraničnej nemocnici, lieky a iný zdravotnícky materiál, prípadný prevoz vodiča na Slovensko.

• víza vodiča – v prípade, že krajina určenia, resp. tranzitu vyžaduje od občanov SR vízovú povinnosť, vodič musí mať k dispozícii platné víza na vstup do krajiny. Pre občanov SR sa nevyžadujú víza v členských krajinách EÚ. Okrem členských krajín EÚ sa nevyžaduje vízum pre občanov Slovenskej republiky napr. aj v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, Maroku, Srbsko, Švajčiarsko a Ukrajine. Pri preprave do ostatných krajín, je potrebné kontaktovať zastupiteľské úrady a zistiť požiadavku.

• doklady preukazujúce prácu vodiča – pri kontrole musí byť vodič schopný preukázať prácu za bežný deň a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní. Pri kontrole sociálnej legislatívy musí predložiť záznamové listy z analógových tachografov, tachografovú kartu vodiča (obr. 3) a formuláre od zamestnávateľa (obr. 4) v prípade, že za predchádzajúce obdobie 28 dní vodič vykonával aj inú prácu, resp. čerpal dovolenku.

Image

Obr. 3 Záznamové listy a tachografová karta vodiča

• doklad o zdravotnej spôsobilosti – dokladom o zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárskou prehliadkou, ktorú sú povinní absolvovať vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo a tieto prehliadky vykonáva všeobecný lekár. Vodiči, ktorí majú povinnosť absolvovať túto prehliadku, musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti, čiže absolvovaní lekárskej prehliadky. Tento doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nie starším ako dva roky. V prípade, že vodič nemá tento doklad, polícia môže považovať vodičský preukaz za neplatný.

• doklad o psychologickej spôsobilosti - podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke musia vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenie. Týmto vyšetrením alebo testami sa posudzuje psychická spôsobilosť vodiča, ktorú posudzuje psychológ s certifikátom na dopravnú psychológiu. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Vodiči, ktorí majú povinnosť absolvovať tieto testy, musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti, čiže absolvovaní testu. Tento doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nie starším ako dva roky. V prípade, že vodič nemá tento doklad, polícia môže považovať vodičský preukaz za neplatný.

 

Image

Obr. 4 Potvrdenie činnosti vodiča

 

2 - Doklady k vozidlu
Medzi doklady vozidla, ktoré musí byť vodič pri kontrole kedykoľvek predložiť patria:

• osvedčenie o evidencii (obr. 5 a 6)- je doklad označený sériou a evidenčným číslom, ktorým sa preukazuje zhodnosť vozidla s typovým schválením vozidla alebo typovým schválením ES vozidla, alebo uznaním typového schválenia ES vozidla, alebo jednotlivým schválením vozidla vydávaný vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Osvedčenie o evidencii je verejná listina. Pri vozidlách evidovaných po 1. 6. 2010 je potrebné mať vo vozidle Osvedčenie o evidencii – časť I., vyhotovené ako mikroprocesorová čipová karta.

Image

Obr. 5 Vzor Osvedčenia o evidencii – prvá strana

Image

Obr. 6 Vzor Osvedčenia o evidencii – druhá strana

• osvedčenie o technickej kontrole (obr. 7 a 8) - spôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vodič preukazuje kontrolným orgánom prostredníctvom osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnou nálepkou. Povinné lehoty pravidelných technických kontrol vozidiel stanovuje vyhláška č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pravidelnej technickej kontrole podliehajú vozidlá podľa nasledujúcej tab. 1.

 

Image

Obr. 7. Vzor Osvedčenia o technickej kontrole

 

Image

Obr. 8. Vzor Kontrolnej nálepky

Image

Tab. 1 Lehoty pravidelných kontrol vozidiel

• osvedčenie o emisnej kontrole (obr. 9 a 10) - dopravca, resp. vodič je povinný vykonávať pravidelné emisné kontroly motorového vozidla, ktorých lehoty stanovuje vyhláška č. 578/2006 Z. z.. Pravidelnej emisnej kontrole podliehajú motorové vozidlá podľa tab. 6.2. Dokladom o vykonaní emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka. Vodič pri kontrole sa preukazuje Osvedčením o emisnej kontrole a kontrolnou nálepkou.

Image

Tab. 2 Lehoty pravidelných emisných kontrol motorových vozidiel

 

Image

Obr. 9 Vzor Osvedčenia o emisnej kontrole

 

Image

Obr. 10 Vzor Kontrolnej nálepky o emisnej kontrole

• zelená karta (obr. 11) – je medzinárodný doklad o uzavretí poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení. Vodič je povinný preukázať sa bielou kartou pri kontrole príslušným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom.

 

Image

Obr. 11 Zelená karta

• biela karta (obr. 12) – je potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení, platné pre územie SR. Vodič je povinný preukázať sa bielou kartou pri kontrole príslušným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom.

Image

Obr. 12 Biela karta

3 - Doklady k podnikateľskej činnosti

Ďalšiu skupinu dokladov predstavujú doklady potrebné na preukázania oprávnenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave. Vodič musí byť schopný pri kontrole preukázať nasledujúce doklady:

• oprávnenie na podnikanie vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave – preukazuje sa oprávnením, ktoré vydáva príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie alebo pre oprávnenie vydané pred 1. 6. 2010 koncesnou listinou vydanou príslušným živnostenským úradom. Vo vozidle je potrebné mať overenú kópiu tohto osvedčenia.

• oprávnenie na podnikanie v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (obr. 13) – preukazuje sa povolením, ktoré vydáva príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. V každom vozidle je potrebné mať overenú kópiu tohto povolenia (môže sa kontrolovať pri prepravách do nečlenských krajín EÚ).

• povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ktorá je podnikaním (obr. 14) - pri prepravách v rámci krajín EÚ musí mať vodič vo vozidle okrem ostatných povinných dokladov taktiež Povolenie Spoločenstva. Bez tohto povolenia nie je možné vykonávať prepravu do ostatných členských štátov EÚ aj napriek tomu, že na štátnych hraniciach po vstupe SR do Schengenského priestoru nie sú kontroly. Pri zistení, že dopravca vykonával medzinárodnú cestnú dopravu v EÚ bez Povolenia Spoločenstva, čelí dopravca vysokým pokutám, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej členskej krajiny EÚ. Vo vozidle musí byť originál povolenia, resp. kópie, ktoré vydáva MDPT SR (musí byť originálna ochranná známka),

• vstupné povolenie do nečlenských krajín EÚ – pri preprave do nečlenských krajín EÚ je potrebné, aby vo vozidle bolo vstupné prepravné povolenie do každej nečlenskej krajiny EÚ, cez územie ktorej vedie trasa prepravy. Tieto prepravné povolenia je možné nahradiť trvalým prepravným povolením CEMT (obr. 15). Povolenie CEMT oprávňuje k prepravám po územiach členských štátov CEMT v systéme loco, a to aj tranzitom a aj k treťoštátnym prepravám, pokiaľ miesto nakládky aj vykládky sa nachádza v členských štátoch CEMT.

 

Image

Obr. 13 Vzor Povolenia na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy

Image

Obr. 14 Povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ktorá je podnikaním

Image

Obr. 15 Vzor Povolenia CEMT pre vozidlo EURO 3


4 - Doklady ku konkrétnej preprave a zásielke
Vo vzťahu k prepravovanému tovaru a ku konkrétnej zásielke je potrebné, aby vodič bol schopný predložiť pri kontrole nasledujúce doklady:
• dodacie listy – používajú sa ako doklad o predaní prepravovaného tovaru príjemcovi. Doklad vystavuje odosielateľ a vodič je povinný tento doklad prevziať na nakládke spolu s tovarom.

 

Image

Obr. 16 Vzor dodacieho listu

Image

Obr. 17 Nákladný list CMR

• nákladný list CMR (obr. 17) – je dokladom o uzatvorení prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Nákladný list CMR vyplňuje odosielateľ alebo vodič pri nakládke podľa pokynov odosielateľa. V nákladnom liste CMR musí vodičovi príjemca potvrdiť prevzatie tovaru.

• colný doklad k tovaru – pri medzinárodnej preprave tovaru do nečlenských štátov EÚ je potrebné, aby sa tovar prepravoval pod colným dohľadom. Tovar sa môže prepravovať v rôznych colných režimoch, ale vodič musí mať vo vozidle colný doklad, pod ktorým sa tovar prepravuje. Buď pôjde o karnet TIR, karnet ATA alebo jednotný colný doklad spoločného tranzitu T1 alebo T2.

• záznam o prevádzke vozidla (obr. 18 a 19) – slúži na evidenciu jazdy počas uskutočňovanej prepravy. Na prevej strane dispečer, alebo dopravca naplánuje prepravu, na druhej strane vodič zaznamenáva konkrétny priebeh prepráv v daný deň. V zázname sa sledujú výkony vozidla, čas státia, čas jazdy, hmotnosť prepraveného tovaru a taktiež spotreba pohonných látok. Záznam musí byť potvrdení dopracom.

 

Image

Obr. 18 Predná strana záznamu o prevádzke vozidla nákladnej dopravy

Image

Obr. 19 Zadná strana záznamu o prevádzke vozidla nákladnej dopravy

Na záver je potrebné poznamenať, že ide o doklady vyžadované pri prepravách, ktoré nevyžadujú osobitné podmienky. Ak dopravca vykonáva prepravu nebezpečných vecí, živých zvierat, odpadov, skaziteľných potravín a pod., sú potrebné vo vozidle k dispozícii ďalšie doklady (napr. pri preprave nebezpečných vecí osvedčenie vodiča na tieto prepravy, osvedčenie spôsobilosti vozidla, pokyny pre prípad nehody a pod.).

 


Autor článku: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

b